Asystent nauczyciela i pomoc nauczyciela to odrębne stanowiska

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 02-07-2014 r.

Szkoły nadal będą miały możliwość zatrudniania pomocy nauczyciela. Wprowadzenie od nowego roku szkolnego nowego stanowiska – asystenta nauczyciela, nie pozbawi dyrektorów możliwości zatrudnienia pomocy nauczyciela.

Asystenta nauczyciela zatrudnia się na zasadach wynikających z Kodeksu pracy. Jego wynagrodzenie ustala się na poziomie nie wyższym niż nauczyciela dyplomowanego. Ponadto osoba taka może zostać zatrudniona tylko jeśli nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie. Czas pracy asystenta (wobec braku szczegółowych uregulowań w UoSO) wynika zatem z przepisów Kodeksu pracy (8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy). Wszelkie uprawnienia i obowiązki asystenta wynikają z Kodeksu pracy.

 

Asystent będzie wspierał nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub nauczyciela wychowawcę świetlicy szkolnej. Zadania będzie wykonywał pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy. Do jego zadań należy wspieranie nauczycieli w czasie:

  • prowadzenia zajęć,

  • pełnienia funkcji opiekuńczo - wychowawczych lub

  • przygotowania do zajęć.

Szczegółowe zadania asystenta oraz rozkład pracy w 40-godzinnym tygodniu pracy będzie ustalał dyrektor szkoły mając na względzie potrzeby wynikające z zadań realizowanych w szkole przez nauczycieli prowadzących (wychowów świetlic).

Zatrudnienie asystenta nie jest obligatoryjne. Nadal istnieje za to obowiązek zatrudnienia pomocy nauczyciela w:

  • przedszkolu specjalnym dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

  • szkołach specjalnych w klasach I-IV,

  • w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (pomoc wychowawcy).

Przepisy nie wymagają od dyrektora zastąpienia dotychczasowej pomocy nauczyciela (wychowawcy) asystentem nauczyciela.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35234 )
Array ( [docId] => 35234 )