Dane gromadzone w SIO – zadania dyrektora szkoły

Data: 15-11-2012 r.

W Systemie Informacji Oświatowej gromadzi i przetwarza się dane dotyczące szkół, uczniów oraz nauczycieli. Dyrektor szkoły ma obowiązek przekazywać aktualne dane do bazy SIO w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiła ta zmiana. Niewywiązywanie się z obowiązku lub przekazywanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym podlega karze grzywny.

Przekazywanie danych do bazy SIO wymaga posiadania upoważnienia wydanego przez uprawnione organy. Dyrektor szkoły uzyskuje od wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, starosty powiatów i marszałków wojewódzkich  upoważnienie dające dostęp do bazy danych SIO, dzięki czemu dysponuje możliwością pozyskiwania wymaganych informacji z bazy SIO oraz ze zbioru danych PESEL.

W celu uzyskania upoważnienia dyrektor szkoły musi złożyć wniosek zawierający imiona, nazwisko, nr PESEL, nr telefonu i adres e-mail oraz zajmowane stanowisko. Wniosek składa się drogą elektroniczną, jednak udzielone upoważnienie musi mieć formę pisemną, w innym przypadku uznane zostaje za nieważne. Upoważnienie jest wydawane na okres w jakim dyrektor będzie zajmował stanowisko, jednak nie dłużej niż na pięć lat.

Przekazanie danych do SIO  z bazy lokalnej jest traktowane jako potwierdzenie zgodności tych danych ze stanem faktycznym oraz dokumentacją szkoły. Dyrektor szkoły ma 7 dni na wprowadzenie nowych danych od dnia ich pozyskania – w przypadku niedotrzymania tego terminu grozi mu kara grzywny.

Dyrektor ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo danych zgromadzonych w bazie SIO, także z uwzględnieniem wymogów technicznych. W przypadku nieuprawnionego dostępu do bazy SIO – dyrektor szkoły ma obowiązek niezwłocznego przekazania takiej informacji do bazy SIO. W szczególności dotyczy to nielegalnego pozyskania danych, zniszczenia i utraty danych lub wykorzystania ich w sposób nieuprawniony.

Prowadzenie lokalnej bazy SIO zalicza się do obowiązkowych zadań dyrektora szkoły. W związku z tym, jeżeli nie przekazuje danych do bazy SIO lub przekazuje dane, które nie są zgodne z prawdą – podlega karze grzywny. Orzekanie o karze grzywny następuje zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Podstawa prawna:

  • art. 49, 68-68a, 79, 100 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. Nr 139, poz. 814),
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30180 )
Array ( [docId] => 30180 )