Dyrektor szkoły może przesunąć dzień rozpoczęcia roku szkolnego

Data: 15-08-2013 r.

Jeżeli zaplanowane na okres wakacyjny prace remontowe przedłużają się, to dyrektor szkoły może przesunąć datę rozpoczęcia roku szkolnego. Obowiązki dyrektora obligują do zapewnienia bezpieczeństwa dla uczniów i dla nauczycieli.

Nie zawsze prace remontowe zaplanowane na wakacje udaje się zakończyć w planowanym wcześniej terminie. Jeżeli mimo końca wakacji szkoła nie jest przygotowana na przyjęcie uczniów, to dyrektor szkoły powinien podjąć decyzję o przesunięciu terminu, w którym rozpocznie się rok szkolny.

Bezpieczeństwo dla uczniów i dla nauczycieli – obowiązki dyrektora szkoły

Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie szkoły wpisuje się w podstawowe obowiązki dyrektora szkoły (§2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa publicznych szkołach i placówkach).

Jeżeli trwające prace remontowe stwarzają zagrożenie dla nauczycieli i uczniów, to w szkole nie mogą odbywać się zajęcia. W takiej sytuacji obowiązki dyrektora szkoły przewidują znalezienia optymalnego rozwiązania. Jeżeli jest to możliwe, dyrektor szkoły zapewnia uczniom i nauczycielom inną możliwość pracy, np. wyłączając część budynku użytkowania. Kiedy nie ma takiej możliwości, konieczne jest przesunięcie terminu rozpoczęcia roku szkolnego.

Dyrektor szkoły zmienia termin w porozumieniu z organem prowadzącym

Rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego dopuszcza możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia roku szkolnego. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym oraz po zasięgnięciu opinii rady szkoły/rady rodziców ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, które de facto będą oznaczały przedłużenie wakacji. Zajęcia muszą jednak zostać zrealizowane w wyznaczone i wskazane wcześniej soboty (§5 ust. 4 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego).

Dyrektor szkoły powinien zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Mimo przesunięcia terminu rozpoczęcia roku szkolnego, dyrektor szkoły powinien zadbać o zapewnienie opieki uczniom, który nie mają zapewnionej opieki w czasie, w którym powinny odbywać się zajęcia szkolne. Obowiązki dyrektora szkoły przewidują również konieczność poinformowania rodziców uczniów o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych (§6a rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego).

Podstawa prawna:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30296 )
Array ( [docId] => 30296 )

Array ( [docId] => 30296 )