Dyrektor szkoły może uchylić uchwałę niezgodną z prawem

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 30-03-2015 r.

Wykonanie uchwały rady pedagogicznej powierza się dyrektorowi szkoły – taki zapis powinna zawierać uchwała. Przy czym dyrektor musi sprawdzić, czy nie jest ona sprzeczna z obowiązującym stanem prawnym oraz czy jej podjęcie jest zasadne. Brak spełnienia określonych wymogów formalnych jest dla dyrektora podstawą do jej wstrzymania.

Rada pedagogiczna może podejmować uchwały tylko w zakresie spraw, do których posiada ustawowe upoważnienie. Należy również pamiętać o dochowaniu terminów przewidzianych na wydanie uchwały i właściwym trybie jej podjęcia.

3 kroki działania dyrektora

 

Jeżeli uchwała jest niezgodna z prawem, dyrektor ma obowiązek:

  1. wstrzymać jej wykonanie,
  2. bezzwłocznie powiadomić o tym organ nadzoru pedagogicznego,
  3. bezzwłocznie powiadomić organ prowadzący

(art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu jest ostateczne. Uchwała rady pedagogicznej nie ma więc mocy prawnej, daje tylko podstawę dyrektorowi szkoły do podjęcia decyzji i jej wykonania.

Warunki ważności podjęcia uchwały

Aby uchwała była zgodna z przepisami, muszą być spełnione określone warunki, tzn. organ uchwalający powinien:

  1. mieć kompetencję do jej podjęcia (upoważnienie ustawowe ogólne, szczegółowe),
  2. dochować terminów przewidzianych na wydanie uchwały na prawomocnym zebraniu,
  3. zachować właściwy tryb podejmowania uchwały.

A także:

  1. czynności dotyczące trybu podejmowania uchwały powinny być zaprotokołowane,
  2. treść uchwały powinna być również zaprotokołowana (uchwała musi być prawidłowo skonstruowana – mieć określoną strukturę, zawierać niezbędne elementy),
  3. protokół powinien być przyjęty przez członków organu uchwalającego,
  4. organ uchwalający powinien przekazać uchwałę organowi uprawnionemu do jej wykonania.
Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36820 )
Array ( [docId] => 36820 )