O terminach zebrań rady pedagogicznej decyduje dyrektor szkoły

Data: 23-03-2015 r.

Ustawa o systemie oświaty nakłada na direktora szkoły obowiązek zwoływania posiedzeń rady pedagogicznej nie rzadziej niż cztery razy w ciągu roku. Posiedzenia mogą być jednak zwoływane częściej, ale o ich częstotliwości i terminach ostatecznie decyduje dyrektor szkoły.

Dyrektor szkoły zwołuje zebrania rady pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w związku z bieżącymi potrzebami szkoły (art. 40 ust. 5 ustawa o systemie oświaty).  Ustawa nie precyzuje, czym są bieżące potrzeby, dlatego zakłada się, że są to przyczyny istotne dla nauczycieli. Zebrania rady pedagogicznej mogą być ważne dla nauczycieli ze względu na niedające się zaplanować okoliczności, dlatego ustawa o systemie oświaty umożliwia im złożenie wniosku o jej zwołanie.

Dyrektor szkoły zwoła zebranie na wniosek rady lub innego podmiotu

Członkowie rady pedagogicznej są uprawnieni do złożenia wniosku o zwołanie zebrania rady – ustawa o systemie oświaty wymaga, aby wniosek taki był złożony przez co najmniej 1/3 członków rady. Wniosek do dyrektora szkoły może być złożony także przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, radę szkoły bądź organ prowadzący (art. 40 ust. 5 ustawa o systemie oświaty).

Przepisy prawa oświatowego nie regulują kwestii związanych z możliwością odmowy zwołania posiedzenia w przypadku wpłynięcia takiego wniosku.

Odmowa zwołania rady pedagogicznej powinna być uzasadniona

Zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania administracyjnego dyrektor szkoły powinien załatwić rzeczoną sprawę bez zbędnej zwłoki, a w przypadku odmowy – uzasadnić swoją decyzję (art. 35 § 1 kodeks postępowania administracyjnego). Treść uzasadnienia odmowy może być dla rady pedagogiczną podstawą do złożenia do organu prowadzącego wniosku o odwołanie dyrektora szkoły ze stanowiska kierowniczego na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36768 )
Array ( [docId] => 36768 )