Dyrektor szkoły nie potrzebuje zgody na przetwarzanie danych do SIO

Data: 11-04-2013 r.

Dyrektor szkoły nie musi prosić rodziców o zgodę na przetwarzanie danych uczniów, jeżeli dane te nie wykraczają poza zakres określony w prawie o SIO. Gromadzenie, przekazywanie i przechowywanie danych osobowych uczniów jest obowiązkiem dyrektora szkoły, dlatego nie musi on uzyskiwać na to dodatkowej zgody.

Dyrektor szkoły ma obowiązek przetwarzania danych osobowych uczniów, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z regulacji prawnych. Umożliwia mu to art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o danych osobowych. Do obowiązków dyrektora szkoły należy gromadzenie i przekazywanie do SIO danych identyfikacyjnych i dziedzinowych dotyczących uczniów oraz nauczycieli.

Dane identyfikacyjne gromadzone przez dyrektora szkoły

Dane, na gromadzenie i przekazywanie do SIO dyrektor szkoły nie potrzebuje zgody rodziców to przede wszystkim dane indentyfikacyjne. Składają się na nie: imię, nazwisko, numer PESEL (jeżeli uczeń nie posiada numeru PESEL są to imię/imiona, nazwisko, płeć, data urodzenia, dane dotyczące statusu ucznia i kraj pochodzenia – jeśli nie jest obywatelem polskim) (art. 11 ustawa o SIO).

Dane dziedzinowe gromadzone przez dyrektora szkoły

Dane dziedzinowe, to dane oświatowe, które opisują osobę (ucznia i nauczyciela) z perspektywy jej funkcjonowania w systemie oświaty. W odniesieniu do ucznia dyrektor szkoły gromadzi dane związane ze sferą dydaktyczno-wychowawczą na danym etapie edukacji (art. 14 ustawa o SIO).

Kiedy dyrektor szkoły potrzebuje zgody rodziców na przetwarzanie danych

Zgoda rodziców lub ucznia (pełnoletniego) na gromadzenie i przekazywanie danych jest potrzebna wówczas, gdy wykraczają one poza przepisy zawarte w ustawie o SIO. Dyrektor szkoły musi otrzymać pisemną zgodę na przetwarzanie i pozyskiwanie przez jednostkę samorządu terytorialnego prowadzącą szkołę danych z systemu PESEL i z bazy danych SIO do bazy danych prowadzonej przez szkołę. Taka sytuacja może wynikać z zasad rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych.

Podstawa prawna:

  • art. 11-14 i art. 57 ust. 3 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.),
  • art. 23 ust. 1 pkt. 2 i art. art. 23 ust. 1 pkt 2-5 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Marty Wysocka, specjalistka z zakresu prawa oświatowego

Zobacz również:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30218 )
Array ( [docId] => 30218 )

Array ( [docId] => 30218 )