Dyrektor szkoły powinien umożliwić wgląd do arkusza organizacji szkoły

Autor: Wysocka Marta
Data: 20-08-2015 r.

Arkusz organizacji szkoły jest dokumentem podlegającym udostępnieniu na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej. W związku z tym dyrektor szkoły nie może odmówić prawa do wglądu w jego zawartość – jednocześnie jednak jest zobowiązany do zadbania o anonimizację zawartych w nim danych osobowych.

Szkoła jest podmiotem wykonującym zadania publiczne, dlatego dyrektor szkoły jest zobowiązany do udostępniania informacji dotyczących działających w niej organów oraz osób sprawujących funkcje publiczne (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawa o dostępie do informacji publicznej). W związku z tym  jest również zobowiązany do udostępnienia arkusza organizacji szkoły będącego podstawowym dokumentem określającym organizację nauczania, wychowania i opieki. Z takim stanowiskiem z zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, który w wyroku z 19 czerwca 2009 r. stwierdził, iż treść arkusza organizacji szkoły bezspornie stanowi informację publiczną (sygn. IV SAB/Gl 3/09).

Informacje zawarte w arkuszu organizacji szkoły

Arkusz organizacji szkoły zawiera informacje dotyczące szczegółowej organizacji pracy placówki – nauczania, wychowania i opieki. Dyrektor szkoły uwzględnia w dokumencie informacje o:

  • liczbie zatrudnionych nauczycieli (z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego)
  • liczbie stanowisk kierowniczych
  • ogólnej liczbie zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę
  • licznie godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli
  • liczbie uczniów
  • liczbie uczniów z orzeczeniem wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
  • liczbie oddziałów
  • inne informacje potrzebne do ustalenia rozkładu zajęć w szkole

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do ochrony danych osobowych nauczycieli

Udostępniając arkusz organizacji szkoły dyrektor szkoły musi zadbać o ochronę danych osobowych – prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych ze względu na ochronę prywatności osób fizycznych (art. 4 ust. 2 ustawa o dostępie do informacji publicznej). W związku z tym przed udostępnieniem arkusza organizacji szkoły, dyrektor musi podjąć czynności zapewniające anonimizację zawartych w dokumencie danych osobowych.

Źródło:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 czerwca 2009 r., IV SAB/Gl 3/09

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37696 )
Array ( [docId] => 37696 )

Array ( [docId] => 37696 )