Dyrektor szkoły może przesunąć datę rozpoczęcia roku szkolnego

Autor: Wysocka Marta
Data: 05-08-2015 r.

Dyrektor szkoły może zadecydować o rozpoczęciu roku szkolnego w późniejszym terminie niż 1 września, jeżeli prowadzone w szkole prace remontowe wydłużają się i nie można zapewnić uczniom pełnego bezpieczeństwa. Zapewnienie bezpieczeństwa wpisuje się w podstawowe obowiązki dyrektora szkoły.

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom przebywający na terenie szkoły wpisuje się w podstawowe obowiązki dyrektora szkoły (§2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa publicznych szkołach i placówkach). W związku z tym – jeżeli okaże się, że prowadzone w placówce prace remontowe nie zostaną zakończone do końca wakacji, a ich wykonywanie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia, dyrektor szkoły powinien rozważyć przesunięcie daty rozpoczęcia roku szkolnego o kilka dni. Zgodę na takie działanie musi wyrazić organ prowadzący

Dyrektor może zmienić termin w porozumieniu z organem prowadzącym

Przesunięcie terminu rozpoczęcia roku szkolnego w szkole jest zgodne z rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego, pod warunkiem jednak, że wszystkie dni wolne od zajęć dydaktycznych zostaną odpracowane w soboty. Zgodnie z §5 ust. 4 rozporządzenia – w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub rady pedagogicznej oraz za zgodą organu prowadzącego, może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania ich w dni, które w zwyczajnych okolicznościach byłyby dniami wolnymi.

Informacja dla rodziców i zapewnienie opieki

Przesunięcie daty rozpoczęcia roku szkolnego nie zwalnia dyrektora z obowiązku zapewnienia opieki dla uczniów. W obowiązki dyrektora szkoły wpisuje się także poinformowanie rodziców i opiekunów o możliwości pozostawienia dziecka pod opieką szkoły w czasie, gdy nie będą odbywały się zajęcia(§6a rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego).

Przesunięcie rozpoczęcia roku szkolnego powinno być ostatecznością

Przed podjęciem decyzji o zmianie daty rozpoczęcia zajęć dydaktycznych dyrektor szkoły powinien upewnić się, że nie istnieje możliwość innego rozwiązania problemu – np. polegającego na wyłączeniu części obiektu z użytkowania do czasu zakończenia remontu.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37654 )
Array ( [docId] => 37654 )

Array ( [docId] => 37654 )