Dyrektor szkoły powinien zapewnić opiekę dzieciom 27 i 28 grudnia

Data: 24-12-2012 r.

Jeżeli rodzic zgłosi potrzebę opieki nad dzieckiem 27 i 28 grudnia, to dyrektor szkoły musi ją zapewnić. W okresie świątecznym nie obowiązuje ustawowy urlop nauczyciela, co oznacza, że pedagog powinien pozostawać do dyspozycji dyrektora szkoły.

Przerwa świąteczna to nie ferie, dlatego choć kadra dydaktyczna ma wolne, to nie jest wykorzystywany urlop nauczyciela. W tym czasie pedagogiczni pracownicy placówek feryjnych pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły. W szkole, podobnie jak w przedszkolach (placówkach nieferyjnych) mogą odbywać się w tym czasie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Oznacza to, że jeżeli rodzice zgłosiliby potrzebę zaopiekowania się dziećmi, to dyrektor szkoły powinien zorganizować dla nich zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Przerwa świąteczna to nie urlop nauczyciela

Przerwa świąteczna w szkołach trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek (art. 3 ust. pkt. 1 rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego). Nie są to jednak ferie, które w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego zostały uregulowane odrębnymi przepisami.

Oznacza to, że w odniesieniu do przerwy świątecznej nie ma zastosowania art. 64 Karty Nauczyciela, na mocy którego w okresie ferii letnich i zimowych pedagogicznym pracownikom szkoły przysługuje urlop nauczyciela. Nie są to również dni ustawowo wolne od pracy, wymienione w art. 1519 Kodeksu pracy w związku z art. 91c ust. 1 Karta Nauczyciela. Jeżeli rodzice zwrócą się do dyrektora szkoły z wnioskiem o opiekę nad dzieckiem w robocze dni w okresie przerwy świątecznej, to nauczyciele nie mogą odmówić prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Jeżeli chcą być zwolnieni z tego obowiązku, powinni złożyć do dyrektora szkoły wniosek o urlop nauczyciela.

Zajęcia opiekuńcze zamiast dydaktycznych

Przerwa świąteczna to czas wolny od zajęć dydaktycznych. Oznacza to, że w szkole nie odbywają się regularne lekcje. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w przerwie świątecznej mogą odbywać się na świetlicy i może prowadzić je pedagog szkolny. To nie rodzice, ale dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną decyduje o ich formie i zakresie.

Dyrektor szkoły nie informuje rodziców o możliwości przyprowadzenia dzieci

Niewielu rodziców wie, że istnieje możliwość przyprowadzenia dzieci do szkoły w dniach 27 i 28 grudnia. Dyrektor szkoły rzadko o tym informuje i powołując się na rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego ogłasza przerwę świąteczną od 22/23 grudnia do 31 grudnia. Szkoła w tych dniach zwykle pozostaje zamknięta, a grono pedagogiczne ma wolne, choć nie jest wykorzystywany urlop nauczyciela. Z tego powodu często urlop muszą brać rodzice, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom.

Podstawa prawna:

  • art. 5d, art. 36 ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
  • art. 42 ust. 1 i 2, artu. 64, art. 91c ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn zm.),
  • art. 1519 Kodeks pracy,
  • §1, § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm),
  • art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.).

Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30193 )
Array ( [docId] => 30193 )

Array ( [docId] => 30193 )