Dyrektor szkoły powołuje komisję na egzaminy poprawkowe

Data: 24-07-2013 r.

Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za powołanie komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy. Prawo przewiduje dla nauczycieli możliwość ubiegania się o zwolnienie z udziału w egzaminie. Decyzja o uznaniu uzasadnienia pozostaje jednak w gestii dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły powołując komisję, która przeprowadzi egzamin poprawkowy kieruje się regulacjami rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Skład komisji powoływanej przez dyrektora szkoły


Komisja egzaminacyjna
, którą powołuje dyrektor szkoły składa się z następujących osób:
  • dyrektora szkoły,
  • nauczyciela prowadzącego przedmiot, z którego uczeń otrzymał ocenę niedostateczną,
  • nauczyciela prowadzącego taki sam przedmiot lub przedmiot pokrewny

(§ 21 ust. 5 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych)

Rola egzaminatorów jest przewidziana dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniem. Dyrektor szkoły to przewodniczący komisji, a drugi nauczyciel jest jej członkiem. Rozporządzenie przewiduje możliwość zwolnienia z udziału w pracach komisji. Jeżeli dyrektor szkoły wyrazi zgodę lub okoliczności nie pozwalają na inne rozwiązanie, to musi on powołać innego nauczyciela uczącego tego samego przedmiotu. Jeżeli w szkole nie jest zatrudniona taka osoba – powołuje się pedagoga z innej, jednak zgodę musi wyrazić dyrektor szkoły, w której on pracuje.

Sposób w jaki dyrektor szkoły powołuje nauczycieli do komisji

Ustawa o systemie oświaty nie wskazuje, w jaki sposób dyrektor szkoły wręcza powołanie do komisji dla nauczycieli. Może zrobić to w formie zarządzenia, które zostanie odnotowane w księdze zdarzeń. Należy pamiętać, że dla nauczycieli informacja o terminie egzaminu jest tak samo ważna, jak dla przystępujących do niego uczniów, dlatego powinni poznać go przed zakończeniem roku szkolnego.

Podstawa prawna: § 21 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 nr 83 poz. 562 ze zm.)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30284 )
Array ( [docId] => 30284 )