Dzień ustawowo wolny może kończyć staż

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 27-07-2015 r.

W przypadku gdy ostatni dzień stażu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, staż ulega zakończeniu w tym dniu, a nie w najbliższym dniu powszednim. W sytuacji wątpliwej co do terminu zakończenia stażu można zawrócić się o pomoc do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką.

Większość staży realizowanych terminowo kończy się 31 maja danego roku szkolnego, a ich przedłużanie należy naliczać od kolejnego dnia kalendarzowego po tym dniu, czyli od 1 czerwca. Do tej daty trzeba dodać liczbę dni ciągłej nieobecności nauczyciela. Otrzymany z tych obliczeń dzień jest dniem kończącym staż. W tych obliczeniach uwzględnia się urlop wypoczynkowy.

Przykład 1.

Nauczyciel odbywający staż na kolejny stopień awansu zawodowego był nieobecny w przedszkolu z powodu choroby w bieżącym roku szkolnym przez okres ciągły trwający 95 dni. Nastąpiło więc automatyczne wydłużenie stażu. Licząc od 1 czerwca 2015 r., okres 95 dni upłynie 3 września i dzień ten będzie oznaczał zakończenie stażu nauczyciela. Nauczyciel powinien wówczas złożyć sprawozdanie z odbytego stażu do 2 października 2015 r.

Przykład 2.

1 września 2014 r. nauczycielka rozpoczęła staż na kolejny stopień awansu. Od 1 listopada 2014 r. do 28 lutego 2015 r. przebywała na urlopach rodzicielskich. Terminowo zrealizowany staż zakończyłby się 31 maja 2017 r., ale zostanie przedłużony o czas trwania urlopu. Od 1 czerwca 2017 r. należy doliczyć liczbę dni przebywania na urlopie, tj. 120 dni, a więc staż zostanie przedłużony do 28 września 2017 r. Nauczycielka powinna więc złożyć sprawozdanie z odbytego stażu do 27 października 2017 r.

W przedszkolach niepublicznych

Dyrektor przedszkola niepublicznego nie może uniemożliwić nauczycielom realizowania stażu na awans zawodowy.

Zgodnie z art. 91b ust. 2 pkt 4 Karty Nauczyciela do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora, mają zastosowanie przepisy rozdziału 3a dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37603 )
Array ( [docId] => 37603 )

Array ( [docId] => 37603 )