Dane przyjętych uczniów szkoła przechowuje do końca okresu ich nauczania

Data: 10-07-2015 r.

Dane osobowe kandydatów przyjętych i dokumentację postępowania rekrutacyjnego szkoła musi przechowywać do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. Natomiast dane kandydatów nieprzyjętych powinny być przechowywane w szkole przez okres roku.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i ustaleniu listy kandydatów przyjętych do szkoły, w posiadaniu szkół znajdują się:

  • dane osobowe przyszłych uczniów zawarte w zgłoszeniu lub wniosku,
  • informacja o uczniach niepełnosprawnych, rodzaju i stopniu ich niepełnosprawności określone w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni,
  • dokumenty informujące o stanie zdrowia wybranych uczniów, w tym: zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, opinia poradni o problemach zdrowotnych ucznia, orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu,
  • dokumenty informujące o uzdolnieniach niektórych uczniów, w tym: zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Zgromadzone dokumenty należy wykorzystać do dokonania odpowiednich zapisów w prowadzonej przez szkołę dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Inne dane – podlegające wpisowi w tej dokumentacji – szkoła powinna pozyskać:

  • od rodziców uczniów,
  • z innych dokumentów zawierających te dane,
  • z informacji przekazywanych przez organ gminy oraz
  • od dyrektorów innych szkół i placówek.
Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37489 )
Array ( [docId] => 37489 )