Informowanie rodziców o rodzaju udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 09-11-2015 r.

O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia na piśmie. Rodzice muszą wiedzieć o terminie zajęć, ustalonych formach pomocy oraz wymiarze godzin.

Dyrektor musi poinformować rodziców o dodatkowych zajęciach ucznia…

Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły, sprawuje nadzór pedagogiczny, opiekę nad uczniami oraz wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Oznacza to, że dyrektor szkoły odpowiada za rodzaje, formę i termin prowadzonych przez nauczycieli zajęć pozalekcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, potrzebami oraz zainteresowaniami uczniów, a także za właściwe informowanie rodziców o tych zajęciach.

… na piśmie

O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w danej szkole, rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia (art. 22 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

Jeśli zgłaszając udział dziecka w zajęciach rodzic podpisuje informację mówiącą o dniu tygodnia i godzinie realizacji zajęć, formie i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin – jest to pisemne poinformowanie, które zawiera wszystkie potrzebne dane. Jeśli jednak rodzic deklaruje jedynie udział dziecka w konkretnym rodzaju zajęć, nie znając terminu ich realizacji – powinien zostać o nich powiadomiony przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w formie pisemnej.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38003 )
Array ( [docId] => 38003 )

Array ( [docId] => 38003 )