Kara porządkowa w trakcie stażu nie wpływa na ocenę dorobku zawodowego

Autor: Wysocka Marta
Data: 06-06-2016 r.

Fakt, że w trakcie trwania stażu nauczyciel otrzymał karę porządkową, nie powinno wpływać na ukończenie stażu i otrzymanie oceny pozytywnej. Dyrektor dokonując oceny dorobku zawodowego nauczyciela uwzględnia stopień realizacji planu rozwoju zawodowego, projekt oceny dokonany przez opiekuna stażu, oraz opinię rodziców.

Dokonując oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela dyrektor bierze pod uwagę stopień realizacji planu rozwoju zawodowego, a także jest zobowiązany do zapoznania się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu (dotyczy nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych). Ponadto dyrektor zasięga opinii rady rodziców – nie ma ona jednak charakteru wiążącego. Ocena dorobku zawodowego odnosi się zatem do faktycznych dokonań nauczyciela związanych z wykonywaną pracą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

Kara porządkowa – za uchybienie przeciwko porządkowi pracy

Jeżeli w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciel został ukarany karą porządkową, to należy uznać, że poniósł już konsekwencje uchybienia przeciwko porządkowi pracy. Wykorzystanie faktu wcześniejszego ukarania nauczyciela podczas ustalania oceny dorobku zawodowego oznaczałoby ponowne ukaranie za ten sam czyn.

Po roku nienagannej pracy karę usuwa się z akt osobowych

Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu. W praktyce może oznaczać to, że w chwili dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela, w aktach osobowych nie ma już informacji o ukaraniu karą porządkową.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39084 )
Array ( [docId] => 39084 )

Array ( [docId] => 39084 )