Kary dyscyplinarne dla nauczycieli, którzy nie stawią się na dyżurze

Data: 23-10-2014 r.

Dyrektor szkoły wyznaczając dyżury dla nauczycieli nakłada na nich obowiązki związane ze sprawowaniem opieki nad uczniami. Za niestawienie się na dyżurze dla nauczycieli przewidziane są konsekwencje na które wskazuje Karta Nauczyciela.

Zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpiecznych warunków pracy jest jednym z obowiązków, jakie na dyrektora szkoły nakłada ustawa o systemie oświaty. Dyrektor szkoły wyznacza na czas przerw dyżury dla nauczycieli – jest to związane z § 14 ust. 1 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, mówiącego, że uczniowie spędzają przerwy pod nadzorem nauczyciela.  Pełnienie dyżurów wpisuje się w realizowanie zadań szkoły i jest  dla nauczycieli obowiązkowe – zgodnie z ustawą Kartą Nauczyciela muszą oni rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły – dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (art. 6 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Konsekwencje dla nauczycieli nieobecnych na dyżurze

Niestawienie się na obowiązkowym dyżurze stanowi podstawę do wyciągnięcia konsekwencji wobec nauczyciela, ponieważ stanowi o uchybieniu obowiązkom nauczyciela. W takiej sytuacji Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli odpowiedzialność dyscyplinarną (art. 75 ust. 1 Karta Nauczyciela). Kary dyscyplinarnej nie wymierza jednak dyrektor szkoły.

Kary dyscyplinarnej nie wyznacza dyrektor szkoły

Kary dyscyplinarne dla nauczycieli nie są wyznaczana przez dyrektora szkoły, ale przez komisję dyscyplinarną (art. 76 ust. 2 Karta Nauczyciela). Do kar należą: nagana z ostrzeżeniem, zwolnienie z pracy, zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania oraz wydalenie z zawodu nauczycielskiego (art. 76 ust. 1 Karta Nauczyciela). W przypadku niestawienia się na dyżurze, przy założeniu że zdarzenie to miało charakter incydentalny, a w czasie nieobecności nauczyciela nie wydarzył się jakikolwiek wypadek, komisja dyscyplinarna zwykle decyduje się na naganę.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35929 )
Array ( [docId] => 35929 )