Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole policealnej

Data: 17-10-2014 r.

Ustawa o systemie oświaty nakłada na dyrektora szkoły policealnej obowiązek zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej słuchaczom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Konieczność udzielania takiej pomocy może oznaczać dodatkowe obowiązki dla nauczycieli.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach policealnych jest udzielana w takim samym zakresie, jak w przypadku szkół dla uczniów, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia. Za jej zorganizowanie odpowiada dyrektor szkoły na podstawie orzeczenia bądź opinii wydanej przez poradnię, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Podstawą do podjęcia działań związanych z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogiczną mogą być również obserwacje zachowań słuchaczy, które dla nauczycieli stanowią sygnał o konieczności udzielenia wsparcia. Zarówno dla dyrektora szkoły, jak i dla nauczycieli przewiduje się obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej pracy ze słuchaczem korzystającym ze wsparcia.

Dyrektor szkoły nie może odmówić udzielania pomoc psychologiczno-pedagogicznej

Regulacje, które zawiera ustawa o systemie oświaty wskazują, że dyrektor szkoły policealnej nie może odmówić pełnoletniemu słuchaczowi korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli stwierdzono u niego specjalne potrzeby edukacyjne określone w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, ponieważ jest to szkoła stanowiąca jeden z typów szkół ponadgimnazjalnych (art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawa o systemie oświaty).

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Szczegółowe zasady na podstawie których w szkole policealnej udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna dyrektor szkoły może określić w statucie placówki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokument ten powinien określać m.in. formy opieki i pomocy dla uczniów, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują pomocy i wsparcia, organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz organizację współdziałania szkoły policealnej z poradniami w których udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradniami specjalistycznymi i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc słuchaczom szkoły (załącznik 5e § 2 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla nauczycieli

Dyrektor szkoły organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną musi uwzględnić fakt, że wsparcie jest kierowane również do nauczycieli. Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega  także na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35889 )
Array ( [docId] => 35889 )