Konkurs na dyrektora szkoły – najczęściej pojawiające się pytania

Data: 06-06-2013 r.

Większość pytań zadawanych podczas konkursu na stanowisko dyrektora szkoły dotyczy zamierzeń przedstawionych w koncepcji rozwoju szkoły. Zatem kandydat na dyrektora szkoły powinien bardzo dobrze tę koncepcję znać i umieć rozwinąć oraz uzasadnić wszystkie zawarte w niej planowane działania.

Komisja, po rozmowie z każdym z kandydatów dopuszczonych do postępowania konkursowego, dokonuje ich merytorycznej oceny. Ocenie podlega w szczególności przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, szkoły lub placówki. Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania (§5 rozporządzenia MEN z 8 kwietnia 2010 r.). Większość pytań powinna dotyczyć zamierzeń przedstawionych w koncepcji rozwoju szkoły.

Treść pytań zależy od tego, kogo reprezentuje członek komisji konkursowej

W skład komisji konkursowej na dyrektora szkoły chodzą przedstawiciele: organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz nauczycielskich związków zawodowych (art. 36a ust. 6 ustawy o systemie oświaty). Każda z tych osób reprezentuje określone środowisko i zadawane pytania dotyczą spraw ważnych dla tych właśnie środowisk. Poniżej przedstawiam pytania, które często powtarzają się:

Pytania przedstawicieli organu prowadzącego
 1. Co będzie wyróżniać pana/pani szkołę spośród innych tego samego rodzaju placówek w gminie/mieście?
 2. Jakie działania na rzecz środowiska lokalnego zamierza pan/pani podejmować?
 3. Jak będzie pana/pani motywować nauczycieli do zaangażowania w realizację statutowych szkoły?
 4. W jaki sposób będzie pan/pani zarządzać ewentualnym konfliktem między organami szkoły, np. między radą pedagogiczną a radą rodziców?
 5. Jakie działania podejmie pan/pani, aby poprawić wyniki sprawdzianu/egzaminu/matury?
 6. Jakie dostrzega pan/pani możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków na rzecz szkoły?
 7. W jakich sytuacjach będzie pan/pani stosować ustawę o zamówieniach publicznych?
Pytania przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
 1. Jak pan/pani zamierza monitorować realizację podstawy programowej?
 2. W jaki sposób pan/pani będzie wykorzystywać wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej dla poprawy efektywności pracy szkoły?
 3. W jaki sposób zamierza pan/pani wykorzystywać godziny karciane?
 4. Jak zorganizuje pan/pani pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?
 5. Na jaką pomoc będą mogli liczyć uczniowie szczególnie uzdolnieni?
Pytania przedstawicieli rady pedagogicznej:
 1. Jak będzie pan/pani przyznawać dodatek motywacyjny nauczycielom?
 2. Jak będzie pan/pani motywować nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego?
 3. W jaki sposób będzie pan/pani inspirować nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych?
Pytania przedstawicieli rady rodziców:
 1. W jaki sposób zamierza pan/pani rozwiązać problem agresji w szkole (wagarowania, nikotynizmu itp.)?
 2. W jakich sprawach zamierza pan/pani współpracować z radą rodziców?
 3. Czy zamierza pan/pani wprowadzić e-dziennik?
 4. Jak pan/pani zamierza zachęcać rodziców do bliższej współpracy ze szkołą?
Pytania przedstawicieli związków zawodowych:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30264 )
Array ( [docId] => 30264 )