Możliwe zatrudnienie specjalistów również po 1 września

Data: 19-08-2015 r.

Dostosowanie form nauczania, jak też możliwości pobierania nauki zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami może polegać na zapewnieniu dziecku w przedszkolu nauczycieli – specjalistów. Zatrudnienie tych pracowników jest możliwe również po 1 września.

Do specjalistów zaliczymy m.in. psychologów, pedagogów, logopedów i terapeutów pedagogicznych. Możliwe jest zatrudnienie innych osób w charakterze specjalistów, oczywiście pod warunkiem, że posiadają kwalifikacje.

Zatrudnienie logopedy, pedagoga, psychologa wymaga inicjatywy dyrektora, który odpowiada za organizację różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w swojej placówce. Dyrektor na bieżąco powinien monitorować potrzeby wychowanków, rodziców i nauczycieli w tym zakresie. Sygnałem do zatrudnienia specjalistów może być m.in. treść i liczba opinii i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Liczba godzin przeznaczonych na ten cel uzależniona jest m.in. od rodzaju udzielanej pomocy, okresu czasu, na jaki ma być ona zorganizowana, liczby dzieci objętych daną formą wsparcia.

Jeżeli w przedszkolu zaistnieje potrzeba zorganizowania zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a przedszkole nie dysponuje nauczycielami – specjalistami ani nie ma możliwości zorganizowania zajęć we współpracy z poradnią, wówczas dyrektor powinien zaplanować zatrudnienie pedagoga, psychologa, logopedy i uwzględnić to w aneksie do arkusza organizacji. Organ prowadzący może przyznać środki na zatrudnienie specjalistów w liczbie godzin uzależnionych od potrzeb danego przedszkola.

Bardzo często potrzeby w tym zakresie kilku przedszkoli i szkół prowadzonych przez organ mogą zaspakajać ci sami specjaliści, uzupełniając obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin. Pensum specjalistów określa, w drodze uchwały, organ prowadzący przedszkole.

W przedszkolach niepublicznych

W przedszkolu niepublicznym dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniem o indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniu przedszkolnym można zorganizować analogiczne wsparcie specjalistów, jak w przedszkolu publicznym.

Jeżeli przedszkole niepubliczne chce mieć status przedszkola integracyjnego lub specjalnego (lub utworzyć w przedszkolu ogólnodostępnym stosowne oddziały), musi stosować przepisy o zatrudnianiu specjalistów i organizowaniu fachowej pomocy dzieciom.

Dariusz Skrzyński, prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37692 )
Array ( [docId] => 37692 )

Array ( [docId] => 37692 )