Najczęściej popełniane błędy w arkuszach organizacyjnych

Autor: Wysocka Marta
Data: 12-04-2016 r.

Do końca kwietnia dyrektorzy przedszkoli i szkół muszą złożyć do organu prowadzącego arkusze organizacyjne placówek. Jeżeli arkusz zostanie opracowany bez błędów, organ zatwierdzi go do końca maja. Warto poznać najczęściej pojawiające się uchybienia, które niepotrzebnie wydłużają procedurę zatwierdzania arkusza.

Najczęstsze błędy w arkuszach organizacyjnych i kolejnych aneksach sporządzanych w wersji papierowej:

 1. Uwzględnianie zniżki pensum dla dyrektora/wicedyrektora który pełni funkcję tylko do ostatniego dnia sierpnia danego roku szkolnego (od września zniżka pensum go nie dotyczy),
 2. Przydzielanie godzin rewalidacyjnych w terminie wcześniejszym niż wynika to z orzeczenia wydanego przez poradnię, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 3. Brak uwzględnienia wniosku rodziców o objęcie dziecka indywidualnym programem nauczania,
 4. Nieuwzględnienie w szkolnych planach nauczania godzin do dyspozycji dyrektora,
 5. Ujmowanie w ramowych planach nauczania zajęć niezgodnych z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania,
 6. Sporządzanie szkolnych planów nauczania w sposób niezgodny z przedkładanymi
  w poprzednich latach (dotyczy w szczególności niezgodności liczby godzin),
 7. Niezapewnienie pełnego wymiaru czasu pracy od początku września nowego roku szkolnego nauczycielom przebywającym na urlopie na podratowanie zdrowia,
 8. Sporządzanie uzasadnienia Aneksów w sposób nieczytelny i niezrozumiały,
 9. Dostarczanie do organu prowadzącego aneksów po dacie obowiązywania,

Trzy wskazówki dla dyrektorów

1. W arkuszach organizacyjnych należy uwzględnić:

 • decyzje kadrowe (zwolnienia, urlopy macierzyńskie, urlopy dla poratowania zdrowia itp.),
 • godziny nauczania indywidualnego,
 • etaty specjalistów oraz pracowników administracji i obsługi zgodnie z obowiązującymi uchwałami organu prowadzącego.

2. W arkuszu należy uwzględnić nauczycieli przebywających na dłuższych zwolnieniach

 • nauczycieli długotrwałych zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich itp. uwzględnia się jako osoby zatrudnione w placówce, ale nie przydziela im się godzin.

3. W arkuszu wskazuje się wakaty, jeżeli na danym stanowisku nie zatrudniono jeszcze pracownika

 • wskazanie wakatu daje możliwość zatrudnienia nauczyciela po przekazaniu arkusza organizacyjnego do organu prowadzącego, po zatrudnieniu pracownika do arkusza należy sporządzić aneks.

Wymienione uchybienia i wskazówki dotyczą przedszkoli i szkół publicznych. Przepisy prawa nie przewidują obowiązku sporządzania arkuszy organizacyjnych dla placówek niepublicznych.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38853 )
Array ( [docId] => 38853 )

Array ( [docId] => 38853 )