Najważniejsze elementy arkusza organizacji pracy szkoły

Data: 28-02-2014 r.

Przepisy prawa nie określają wzoru druku arkusza organizacji szkoły, jednak jego zawartość wynika z przepisów prawa oświatowego. Ponieważ nie ma jednolitego wzoru arkusza, istnieją różne wersje – w zależności od wymagań organu prowadzącego szkołę.

Pomimo dużej ilości przepisów prawnych, nie wszystkie dane potrzebne do przygotowania arkusza są w nich doprecyzowane. We wszystkich nieuregulowanych kwestiach decyzje podejmuje organ prowadzący.

Już w listopadzie lub grudniu roku poprzedzającego sporządzanie arkusza organy prowadzące wydają zarządzenia, w których określają najważniejsze wymagania.

Ważne terminy przy tworzeniu arkusza organizacji pracy szkoły

 
Termin Zadania
Do 30 kwietnia Dyrektor dostarcza gotowy arkusz organizacji szkoły do organu prowadzącego
Do 30 maja Organ prowadzący zatwierdza arkusz
We wrześniu - w terminach wyznaczonych przez organ prowadzący Dyrektor dostarcza aneks do arkusza organizacji

20 elementów arkusza organizacji

Arkusz organizacji szkoły powinien określać:

 • liczbę pracowników pedagogicznych szkoły,
 • liczbę etatów pracowników pedagogicznych szkoły,
 • liczbę pracowników administracji i obsługi,
 • liczbę stanowisk kierowniczych,
 • liczbę osób na urlopach:
  • dla poratowania zdrowia,
  • macierzyńskim,
  • tacierzyńskim,
  • wychowawczym;
 • liczbę pracowników oddelegowanych, np. do związków zawodowych, do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
 • liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę,
 • liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,
 • wykaz zajęć edukacyjnych z podziałem na przedmioty, klasy, grupy,
 • wykaz nauczycieli wraz z informacją o posiadanych przez nich kwalifikacjach,
 • przydział zajęć dla poszczególnych nauczycieli,
 • pracę biblioteki szkolnej, świetlicy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalistycznej z uwzględnieniem ilości godzin, wymiaru zatrudnienia, kwalifikacji pracowników,
 • godziny wynikające z przydzielonego uczniom nauczania indywidualnego, zajęć wyrównawczych w klasach integracyjnych, zajęć rewalidacyjnych i innych,
 • stanowiska kierownicze:
  • dyrektor,
  • wicedyrektorzy,
  • kierownik warsztatów, szkolnej pracowni,
  • kierownik szkolenia praktycznego,
  • kierownik internatu,
  • doradca metodyczny;
 • zniżki przysługujące kadrze kierowniczej,
 • powierzenie dodatkowych płatnych funkcji nauczycielom:
  • wychowawstwo,
  • opiekun stażu,

 • liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy arkusz, ze wskazaniem terminu złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań,
 • liczbę utworzonych oddziałów wraz z ilością zajęć edukacyjnych wynikających ze szkolnych planów nauczania,
 • aktualny wykaz numerów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (bez danych osobowych), indywidualnego nauczania (przypisanych do poszczególnych klas, data wydania orzeczenia, na jaki okres) wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 • pisemną zgodę organu prowadzącego na finansowanie planowanych dodatkowych działań:
  • programy własne,
  • innowacje i eksperymenty wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych.

Przed przystąpieniem do tworzenia arkusza organizacyjnego

Do pracy nad tworzeniem arkusza należy dobrze się przygotować, a kolejne czynności wykonywać ze szczególną dokładnością i pieczołowitością. To od decyzji dyrektora i precyzji będzie zależała praca placówki w kolejnym roku szkolnym. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na zmiany przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 września 2014 r. lub weszły w życie przed złożeniem nowego arkusza, aby nie przeoczyć żadnych nowości, różnic w stosunku do lat ubiegłych - gdyż może to mieć duży wpływ na pracę szkoły, można nie zauważyć nowych możliwości, nie wykorzystać ich dla dobra szkoły.

Małgorzata Celuch, nauczycielka matematyki i informatyki, wicedyrektor w zespole szkół


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34011 )
Array ( [docId] => 34011 )