Najważniejsze elementy arkusza organizacji pracy szkoły

Data: 28-02-2014 r.

Przepisy prawa nie określają wzoru druku arkusza organizacji szkoły, jednak jego zawartość wynika z przepisów prawa oświatowego. Ponieważ nie ma jednolitego wzoru arkusza, istnieją różne wersje – w zależności od wymagań organu prowadzącego szkołę.

Pomimo dużej ilości przepisów prawnych, nie wszystkie dane potrzebne do przygotowania arkusza są w nich doprecyzowane. We wszystkich nieuregulowanych kwestiach decyzje podejmuje organ prowadzący.

Już w listopadzie lub grudniu roku poprzedzającego sporządzanie arkusza organy prowadzące wydają zarządzenia, w których określają najważniejsze wymagania.

Ważne terminy przy tworzeniu arkusza organizacji pracy szkoły

Termin Zadania
Do 30 kwietnia Dyrektor dostarcza gotowy arkusz organizacji szkoły do organu prowadzącego
Do 30 maja Organ prowadzący zatwierdza arkusz
We wrześniu - w terminach wyznaczonych przez organ prowadzący Dyrektor dostarcza aneks do arkusza organizacji

20 elementów arkusza organizacji

Arkusz organizacji szkoły powinien określać:

 • liczbę pracowników pedagogicznych szkoły,
 • liczbę etatów pracowników pedagogicznych szkoły,
 • liczbę pracowników administracji i obsługi,
 • liczbę stanowisk kierowniczych,
 • liczbę osób na urlopach:
  • dla poratowania zdrowia,
  • macierzyńskim,
  • tacierzyńskim,
  • wychowawczym;
 • liczbę pracowników oddelegowanych, np. do związków zawodowych, do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
 • liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę,
 • liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,
 • wykaz zajęć edukacyjnych z podziałem na przedmioty, klasy, grupy,
 • wykaz nauczycieli wraz z informacją o posiadanych przez nich kwalifikacjach,
 • przydział zajęć dla poszczególnych nauczycieli,
 • pracę biblioteki szkolnej, świetlicy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalistycznej z uwzględnieniem ilości godzin, wymiaru zatrudnienia, kwalifikacji pracowników,
 • godziny wynikające z przydzielonego uczniom nauczania indywidualnego, zajęć wyrównawczych w klasach integracyjnych, zajęć rewalidacyjnych i innych,
 • stanowiska kierownicze:
  • dyrektor,
  • wicedyrektorzy,
  • kierownik warsztatów, szkolnej pracowni,
  • kierownik szkolenia praktycznego,
  • kierownik internatu,
  • doradca metodyczny;
 • zniżki przysługujące kadrze kierowniczej,
 • powierzenie dodatkowych płatnych funkcji nauczycielom:
  • wychowawstwo,
  • opiekun stażu,

 • liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy arkusz, ze wskazaniem terminu złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań,
 • liczbę utworzonych oddziałów wraz z ilością zajęć edukacyjnych wynikających ze szkolnych planów nauczania,
 • aktualny wykaz numerów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (bez danych osobowych), indywidualnego nauczania (przypisanych do poszczególnych klas, data wydania orzeczenia, na jaki okres) wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 • pisemną zgodę organu prowadzącego na finansowanie planowanych dodatkowych działań:
  • programy własne,
  • innowacje i eksperymenty wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych.

Przed przystąpieniem do tworzenia arkusza organizacyjnego

Do pracy nad tworzeniem arkusza należy dobrze się przygotować, a kolejne czynności wykonywać ze szczególną dokładnością i pieczołowitością. To od decyzji dyrektora i precyzji będzie zależała praca placówki w kolejnym roku szkolnym. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na zmiany przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 września 2014 r. lub weszły w życie przed złożeniem nowego arkusza, aby nie przeoczyć żadnych nowości, różnic w stosunku do lat ubiegłych - gdyż może to mieć duży wpływ na pracę szkoły, można nie zauważyć nowych możliwości, nie wykorzystać ich dla dobra szkoły.

Małgorzata Celuch, nauczycielka matematyki i informatyki, wicedyrektor w zespole szkół


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34011 )
Array ( [docId] => 34011 )

Array ( [docId] => 34011 )