O formie protokołu z rady pedagogicznej decyduje regulamin

Data: 12-05-2015 r.

Przepisy oświatowe nie określają, w jakiej formie należy protokołować zebrania rady pedagogicznej oraz co powinien zawierać protokół. Niezależnie od tego, jaką formę protokołowania zebrań wybierze rada pedagogiczna, musi być on opisany w regulaminie.

Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien odzwierciedlać przebieg zdarzenia lub przeprowadzonych czynności. Musi z niego wynikać: kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby. Protokół może być pisany ręcznie lub redagowany komputerowo.

W protokole można wyróżnić stałe elementy, które zapewniają m.in. kompletność informacji i łatwość posługiwania się protokołem. Stałe elementy protokołu to:

1. Nagłówek – wzór treści: „Protokół nr …/…./2015 zebrania Rady Pedagogicznej …………………… w …………………….… z dnia ……………….

2. Skład obradującego gremium:

a)            imię i nazwisko, funkcja osoby prowadzącej zebranie;
b)            ogólna liczba członków Rady Pedagogicznej;
c)             liczba członków biorąca udział w zebraniu (jeśli rada jest liczna, to wg listy obecności z odręcznymi podpisami – załącznik, jeśli nieliczna – do protokołu wpisać imiona i nazwiska uczestników zebrania);
d)            nieobecni członkowie;
e)            imię i nazwisko uczestników spoza Rady.

3. Część wstępna:

a)            powitanie;
b)            stwierdzenie, że posiedzenie zostało zwołane zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej i jest prawomocne;
c)             odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania (odnotować brak zastrzeżeń do protokołu lub wniesienie wniosku o dokonanie zmiany/o uzupełnienie protokołu, a także treść poprawki lub uzupełnienia);
d)            odczytanie porządku obrad;
e)            przyjęcie porządku obrad (przez aklamację) - zrobić adnotację, jeśli był wniosek o wyłączenie/włączenie kolejnego punktu do porządku obrad – jakiego.

4. Część główna - przebieg zebrania:

a)            krótkie zreferowanie spraw wg porządku obrad, z uwzględnieniem zasadniczych argumentów i kontrargumentów przedstawianych w trakcie dyskusji oraz ustaleń z niej wynikających (Ad 1, Ad 2, Ad 3, …);
b)            podjęte uchwały oraz sposób ich podejmowania (jeśli uchwał jest więcej, to każdą uchwałę sprawozdać odrębnie):

-              w jakiej sprawie podjęto uchwałę,
-              liczba osób biorących udział w głosowaniu,
-              stwierdzenie prawomocności podejmowanej uchwały,
-              wyniki głosowania: liczba głosów oddanych „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się” (jeśli głosowanie jest tajne – także liczbę głosów „nieważnych”),
-              sformułowane uchwały (kolejno): „W wyniku głosowania Rada powzięła uchwałę o …….”;

c)             sformułowane wnioski do pracy i rekomendacje:

-               sformułowane wnioski i rekomendacje (kolejno): „Na zebraniu przyjęto następujące wnioski: …..”;

d)            przebieg zebrania po wyczerpaniu porządku obrad  ̶  tzw. wolne wnioski.

5. Część końcowa:

a)      zapis końcowy: „Na tym zebranie zakończono”;
b)      formuły kończące protokół (przed nazwiskiem protokolanta i przewodniczącego rady pedagogicznej):

-     „Protokół zawiera ….. ponumerowanych stron",
-     „Protokół zawiera ….. ponumerowanych załączników”.

6. Podpisy na protokole:

a)     przewodniczącego zebrania Rady Pedagogicznej lub osoby pełniącej funkcję przewodniczącego (z prawej strony);
b)     protokolanta (z lewej strony z dopiskiem: „Protokołował/Protokołowała”).

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37128 )
Array ( [docId] => 37128 )

Array ( [docId] => 37128 )