Obowiązek szkolny może zostać odroczony także w ciągu roku szkolnego

Data: 26-09-2013 r.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna może wydać opinię o odroczeniu dziecku obowiązku szkolnego. Może się to stać jeszcze teraz, we wrześniu roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczęło naukę w klasie pierwszej. Termin złożenia wniosku o odroczenie obowiązku szkolnego nie jest sztywno określony.

W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok (art. 16 ust. 3 UoSO). Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje dyrektor szkoły, zasięgając opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (art. 16 ust. 4 UoSO).

Z wnioskiem o odroczenie obowiązku szkolnego występują rodzice dziecka

Z wnioskiem o wydanie takiej opinii przez poradnię muszą wystąpić rodzice dziecka. Przepisy nie wskazują terminu wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego. Oznacza to, iż rodzice mogą wnioskować w każdym czasie, a poradnia musi wydać opinię na wniosek zainteresowanego. Poradnia może więc wydać taką opinię we wrześniu, a nawet, jeśli przemawia za tym dobro dziecka, także w późniejszym terminie.

Dyrektor może uchylić decyzję o przyjęciu do szkoły

Dyrektor szkoły, uwzględniając stanowisko poradni, na wniosek rodziców może uchylić decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły w trybie kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z nim decyzja ostateczna może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Z wnioskiem o uchylenie decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły rodzice ucznia muszą się zwrócić do dyrektora szkoły.

Podstawa prawna:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30315 )
Array ( [docId] => 30315 )

Array ( [docId] => 30315 )