Zatrudnianie nauczycieli wspomagających obowiązkiem dyrektorów od 2016 r.

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 08-09-2015 r.

Przepisy dotyczące kształcenia uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie przewidują od 1 stycznia 2016 r. obowiązek zatrudniania dodatkowo nauczycieli w oddziałach, w których uczą się uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Do tego czasu  w szkołach ogólnodostępnych dodatkowe zatrudnienie będzie możliwe, ale będzie wymagało każdorazowo zgody organu prowadzącego.

Nowe przepisy dotyczące uczniów niepełnosprawnych od 1 września 2015 r….

W odniesieniu do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, w których uczą się uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi obligatoryjnie zatrudnia się:

  • nauczyciela „wspomagającego” (posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej) lub
  • specjalisty (odpowiednio do potrzeb konkretnego ucznia np. terapeuty behawioralnego), lub
  • asystenta (w klasach I–III szkoły podstawowej), lub
  • pomocy nauczyciela.

W przypadku pozostałych uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego osoby te można będzie zatrudnić za zgodą organu prowadzącego. Zadania nauczycieli zatrudnionych dodatkowo pozostawiono bez zmian, natomiast zadania dla specjalistów, asystentów czy pomocy nauczyciela wyznacza dyrektor, uwzględniając indywidualne potrzeby ucznia określone w orzeczeniu. Realizacja tych zadań powinna być skorelowana z działaniami określonymi w IPET.

… a od 1 stycznia 2016 r. – dodatkowe zatrudnienie nauczycieli

Przepisy § 7 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym regulujące kwestie dotyczące obowiązku zatrudniania dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów, asystentów nauczycieli lub pomocy nauczycieli (w oddziałach, w których uczą się uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera) wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

 

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37742 )
Array ( [docId] => 37742 )

Array ( [docId] => 37742 )