Odwołanie dyrektora szkoły za naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych

Data: 03-09-2014 r.

Ustawa o systemie oświaty upoważnia dyrektora szkoły do dysponowania określonymi środkami i zobowiązuje do ich prawidłowego wykorzystywania. Dyrektor szkoły podlega także obowiązkowi przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych – za ich naruszenie grozi mu odwołanie ze stanowiska.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, dyrektor szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Oprócz tego jest on uprawniony do organizowania obsługi szkoły w zakresie administracyjnym, finansowym i gospodarczym (art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawa o systemie oświaty). Uprawnienie to pociąga za sobą obowiązek stosowania się do przepisów określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, za naruszenie których organ prowadzący może odwołać dyrektora szkoły ze stanowiska.

Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych przez dyrektora szkoły

Naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych jest karane karą pieniężną, której wysokość uzależnia się od wartości zamówienia złożonego niezgodnie z przepisami. Jeżeli w związku z tym, że dyrektor szkoły składając zamówienie naruszył regulacje przewidziane w ustawie konieczne będzie zapłacenie kary, to uznać należy że doszło do zaistnienia przypadku szczególnie uzasadniającego odwołanie dyrektora szkoły ze stanowiska bez zachowania okresu wypowiedzenia. Odwołania dyrektora szkoły dokonuje organ prowadzący szkołę po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii w tej sprawie wydanej przez kuratora oświaty (art.. 38 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawa o systemie oświaty).

Odwołanie dyrektora szkoły bez wypowiedzenia

Ustawa o systemie oświaty dopuszcza odwołanie dyrektora szkoły bez wypowiedzenia w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z orzecznictwem, naruszenie ustawy nie zawsze stanowi przesłankę do odwołania dyrektora bez wypowiedzenia w trybie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. c (Wyrok NSA z dnia 9 maja 2001 r. II SA 3293/00).

Źródło:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 maja 2001 r. (II SA 3293/00)

Marta Wysocka, specjalistka z zakresu prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35644 )
Array ( [docId] => 35644 )

Array ( [docId] => 35644 )