Odwołanie od wyników rekrutacji do przedszkola lub szkoły trafi do sądu

Autor: Patryk Kuzior
Data: 11-04-2014 r.

Wyniki rekrutacji do publicznej placówki mogą trafić do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Po zmianach w przepisach rodzice ucznia mają prawo do wniesienia odwołania do sądu. Rozstrzygnięcie dyrektora o odmowie przyjęcia dziecka do placówki będzie wtedy podlegać kontroli sądu administracyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne jest dwuinstancyjne – od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rodzicowi dziecka albo pełnoletniemu uczniowi przysługuje prawo złożenia odwołania do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki. Rozpatruje on odwołanie, wydając także rozstrzygnięcie (art. 20zc ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty o systemie oświaty).

Rozstrzygnięcie dyrektora w sprawie wyników rekrutacji nie jest decyzją administracyjną

Rozstrzygniecie dyrektora w związku z odwołaniem od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej podlega kontroli sądowoadministracyjnej. Jak stanowi art. 20zc ust. 9 zdanie 2 ustawy o systemie oświaty na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

Rozstrzygnięcie dyrektora w sprawie rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej nie stanowi decyzji administracyjnej. Zatem w procesie jego wydawania nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.). Ustawa o systemie oświaty wielokrotnie posługuje się określeniem „decyzja”. Skoro takie określenie nie zostało użyte w tym przypadku, to przyjąć należy, że ustawodawca rozmyślnie nie chciał nadać aktowi dyrektora w tej sprawie charakteru decyzji administracyjnej.

Ustawa o systemie oświaty nie odsyła do odpowiedniego stosowania k.p.a. w sprawach w niej nieuregulowanych. Również treść art. 1 k.p.a. także nie uzasadnia uwzględnienia tych przepisów przy wydawaniu rozstrzygnięcia nie będącego decyzją administracyjną.

Sąd uchyla rozstrzygnięcie dyrektora

Brak formy decyzji administracyjnej w rozumieniu przepisu art. 104 k.p.a. powoduje, że kontrola sądowoadministracyjna nad rozstrzygnięciem dyrektora w sprawie rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej odbywa się na podstawie art. 146 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.). Akt wydany przez dyrektora kwalifikować bowiem należy bowiem zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 tej ustawy, czyli jako inny niż akt określony w punktach 1–3 (inny niż decyzja czy postanowienie, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie) z zakresu administracji publicznej dotyczący uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Sąd administracyjny uwzględniając skargę na rozstrzygnięcie dyrektora uchyla ten akt (art. 146 § 1 p.p.s.a.). Na podstawie art. 146 § 2 p.p.s.a. sąd może w wyroku uznać uprawnienie wynikające z przepisu prawa, może więc też zdecydować, że uczeń jest uprawniony do przyjęcia do danej szkoły lub przedszkola.

Dyrektor weryfikuje odmowę przyjęcia

Rolą dyrektora rozpatrującego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej jest zweryfikowanie zasadności odmowy przyjęcia kandydata. Weryfikuje on:

  • pracę komisji
  • ustalenia komisji, w szczególności przyczyny odmowy przyjęcia,
  • prawidłowość oceny spełnienia kryteriów i przyznania kandydatowi punktów.
Patryk Kuzior, doktor prawa, wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Prawa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34627 )
Array ( [docId] => 34627 )

Array ( [docId] => 34627 )