Rada rodziców może zawrzeć z nauczycielem umowę zlecenia

Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 11-03-2014 r.

Rada rodziców może gromadzić fundusze na cele związane ze wspieraniem działalności statutowej szkoły i placówki. Wspierając te działania może także zawierać umowy cywilnoprawne z nauczycielami i podmiotami zewnętrznymi.

Rada rodziców jest społecznym organem funkcjonującym w szkole. Organ ten nikomu nie podlega. Rada jest organem autonomicznym, całkowicie niezależnym od rady pedagogicznej oraz dyrektora szkoły. Prawa i obowiązki rady rodziców wynikają z ustawy o systemie oświaty oraz statutu szkoły. Szczegółowe kompetencje i zadania rady powinien określać jej regulamin.

 

Rada rodziców:

  1. ma prawo do suwerennego określania swojej wewnętrznej organizacji. Oznacza to, że nikt z władz szkoły (dyrektor, rada pedagogiczna) nie może wpływać na skład rady rodziców ani na jej strukturę;
  2. ma prawo występowania do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
  3. uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy i profilaktyki szkoły;
  4. jest uprawniona do opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania tzw. programu naprawczego;
  5. ma prawo do opiniowania projektu planu finansowego szkoły;
  6. może wnioskować o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju oraz wyraża zgodę na wprowadzenie w szkole jednolitego stroju na wniosek innego organu szkoły;
  7. ma prawo do gromadzenia środków finansowych dla wspierania działalności statutowej szkoły i wydawania ich zgodnie z własną wolą. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady.

Wprawdzie rada rodziców nie posiada osobowości prawnej, lecz jest jednostką organizacyjną, która może zawierać umowy cywilnoprawne. Warunkiem jest, aby umowy te były zawierane w związku z działalnością statutową szkoły. Trzeba jednak pamiętać o tym, że w tym przypadku regulamin rady powinien dopuszczać wydatkowanie środków na wynagrodzenie osób realizujących prace zlecone przez radę rodziców. Umowę zlecenia podpisuje przedstawiciel rady rodziców, a nie dyrektor szkoły. Rada działa tu bowiem we własnym imieniu, a wynagrodzenie wypłacane jest z jej środków.

Dariusz Dwojewski, doradca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34149 )
Array ( [docId] => 34149 )