Ogólne zasady przekształcania i likwidacji szkół

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 16-05-2017 r.

Wszystkie przekształcenia szkół dokonujące się w ramach reformy nastąpią z mocy prawa (ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe) lub decyzją organu prowadzącego wyrażoną uchwałą o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Natomiast przekształcenia nieopisane w ustawie będą się odbywały na podstawie art. 59 ustawy o systemie oświaty oraz art. 89 ustawy – Prawo oświatowe.

Likwidacja z końcem roku

Oznacza to, że późniejsze przekształcenia wymagać będą zastosowania procedury, zgodnie z którą szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący będzie wówczas obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły:

1) rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów),

2) właściwego kuratora oświaty oraz

3) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

Ponadto szkoła w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich oraz szkoła przy zakładzie karnym lub areszcie śledczym może być zlikwidowana w każdym czasie, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole. Natomiast szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w przypadku publicznej szkoły artystycznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego – po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną może zostać zlikwidowana za zgodą organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie.

Dokumentacja zlikwidowanej szkoły

Dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40356 )
Array ( [docId] => 40356 )