Organ prowadzący nie ingeruje w kadrowe decyzje dyrektora szkoły

Data: 28-02-2013 r.

Dyrektor szkoły samodzielnie podejmuje decyzje kadrowe, gwarantuje mu to Karta Nauczyciela i Ustawa o systemie oświaty. Organ prowadzący nie może ingerować w to, w jaki sposób dyrektor szkoły sporządza arkusz organizacji szkoły, nawet jeżeli uzna go za niekorzystny finansowo.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił zarządzenie wójta, w którym zawarto wytyczne dla dyrektora szkoły odnośnie zamieszczania w arkuszu organizacji szkoły wykazu godzin nauczania indywidualnego faktycznie zrealizowanych przez nauczycieli. WSA orzekł, że w sprawach kadrowych dyrektora szkoły obowiązuje autonomia.

Autonomia dyrektora szkoły wynika z Ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela

Ustawa o systemie oświaty daje dyrektorowi szkoły prawo do:

  • zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników,
  • przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych,
  • występowania z wnioskami w sprawach wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników.

(art. 39 ust. 3 Ustawa o systemie oświaty)

Ponadto autonomia dyrektora szkoły wynika z art. 7 Karty Nauczyciela, z którego jednoznacznie wynika, iż to on kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem oraz przełożonym wszystkich pracowników – w tym pracowników niepedagogicznych (art. 7 ust. 1 Karta Nauczyciela).

WSA w Rzeszowie stwierdził, że podstawę do ingerowania w działania dyrektora szkoły może być jedynie wystąpienie okoliczności wskazanych w art. 34 Ustawy o systemie oświaty, czyli w przypadkach, gdy działalność placówki narusza przepisy ustawy bądź stwierdzone efekty kształcenia uznane zostaną za niedostateczne. Wówczas obowiązek usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie nakłada organ sprawujący nadzór pedagogiczny (art. 34 Ustawa o systemie oświaty).

Arkusz organizacji szkoły jest sporządzany przez dyrektora szkoły

Arkusz organizacji szkoły jest sporządzany przez dyrektora szkoły w celu dokładnego rozplanowania liczby oraz rozkładu godzin dla poszczególnych oddziałów oraz podzielenia ich między nauczycielami. Stanowi to podstawę do ustalenia tygodniowego rozkładu zajęć dla nauczycieli oraz uczniów.

Zadaniem dyrektora szkoły jest takie zaplanowanie pracy, aby arkusz organizacji szkoły gwarantował możliwie najlepsze warunki pracy dla nauczycieli oraz uczniów, tak aby realizowane były zadania dydaktyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze (art. 7 ust. 2 Karta Nauczyciela).

W opinii WSA w Rzeszowie organ prowadzący szkołę nie może ingerować w organizację pracy szkoły, w tym w sprawy zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników. Organ prowadzący nie ma prawa do tego, by weryfikować arkusz organizacji szkoły pod względem przewidzianej liczby etatów ze względu na wynikające z niej skutki finansowe.

Źródło: Wyrok WSA w Rzeszowie z dn. 20.12.2012 r. (II SA/Rz 1145/12)

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) art. 34 i art. 39 ust. 3,
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), art. 7 ust. 2.

Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30203 )
Array ( [docId] => 30203 )

Array ( [docId] => 30203 )