Podsumowujące zebranie rady pedagogicznej - scenariusz

Data: 17-06-2013 r.

Najważniejsze elementy podsumowującego, czerwcowego zebrania rady dotyczą wyników egzaminów zewnętrznych, klasyfikacji rocznej oraz nadzoru pedagogicznego. Na takim zebraniu warto też przypomnieć nauczycielom, jakie spoczywają na nich obowiązki na początku września.

Szczegółowy scenariusz podsumowującego zebrania rady pedagogicznej:

 1. Powitanie.

 2. Sprawdzenie obecności członków rady pedagogicznej. Wcześniej powinna być przygotowana lista obecności. Jeśli są zaproszeni goście – należy zadbać, aby byli tylko na tej części zebrania, na którą zostali zaproszeni.

 3. Wyznaczenie protokolantów.

 4. Ustalenie składu komisji skrutacyjnej.

 5. Sprawdzenie czy są uwagi do protokołu poprzedniego zebrania.

 6. Przedstawienie porządku zebrania i jego przegłosowanie.

 7. Rozpatrzenie ewentualnych podań o egzaminy poprawkowe lub klasyfikacyjne, z uwzględnieniem terminów dodatkowych, jeśli ktoś nie stawił się na egzamin klasyfikacyjny i nieobecność ta jest usprawiedliwiona. Należy ustalić terminy egzaminów, następnie przekazać wychowawcom polecenie, by poinformowali uczniów i rodziców o tych terminach i konsekwencjach nie stawienia się na egzamin.

 8. Przedstawienie wyników egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzianów wiadomości i umiejętności, wyników posiedzenia komisji ustalającej oceny zachowania na podstawie wniesionych zastrzeżeń, jeśli już się odbyły. Nawet jeśli jeszcze nie zostały przeprowadzone – warto omówić przyczyny, dla których uczniowie/rodzice wnieśli odwołania od ocen wystawionych niezgodnie z przepisami.

 9. Przedstawienie dat, godzin egzaminów zaplanowanych w terminie dodatkowym dla uczniów, którzy nie zgłosili się na egzamin z przyczyn usprawiedliwionych.

 10. Sprawozdania z prac zespołów działających w szkole oraz wnioski do pracy w roku przyszłym.

 11. Przedstawienie wyników egzaminów zewnętrznych przeprowadzonych w szkole (sprawdzian przeprowadzany w klasie szóstej lub egzaminy gimnazjalne lub egzaminy maturalne). Dyrektor musi wyznaczyć osoby odpowiedzialne za:

  - opracowanie dokładnych analiz wyników tych egzaminów,
  - przygotowanie prezentacji z poszczególnych zajęć edukacyjnych w poszczególnych klasach,
  - opracowanie wniosków do dalszej pracy w przyszłym roku szkolnym w celu poprawy wyników tych egzaminów.
 12. Przedstawienie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego i wniosków do dalszej pracy. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego to jeden z najważniejszych dokumentów pracy dyrektora szkoły.

 13. Sprawozdanie z realizacji innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

 14. Poinformowanie o zmianach prawa oświatowego oraz ustalenie jaki będą miały wpływ na pracę szkoły w kolejnym roku szkolnym oraz na dokumenty szkolne (statut, wewnątrzszkolny system oceniania, regulaminy, procedury wewnętrzne itd.).

 15. Przedstawienie stanu naboru do klas pierwszych.

 16. Przedstawienie informacji o ewentualnej reorganizacji przyszłego roku szkolnego w kwestii przydziału uczniów do klas, np. decyzje dotyczące łączenia klas, jeśli drastycznie zmalała ich liczebność.

 17. Poinformowanie nauczycieli, że po upływie dwóch tygodni września zostanie przeprowadzona kontrola wykonania czynności zawartych w § 4 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 18. Sprawy bieżące:

 • inwentaryzacja,
 • przegląd szkoły,
 • wyznaczenie terminu złożenia dokumentacji przez osoby, które dotychczas nie rozliczyły się z dokumentacji szkolnej,
 • omówienie organizacji pracy szkoły w okresie wakacyjnym,
 • przekazanie informacji o terminie kolejnego posiedzenia rady pedagogicznej rozpoczynającej kolejny rok szkolny : … 08. 2013 r.,
 • wolne głosy, propozycje, pytania,
 • zakończenie zebrania.


Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30270 )
Array ( [docId] => 30270 )