Pracownik odpowiada za powierzone mu mienie

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 11-07-2014 r.

Pracownik szkoły, który wyrządził szkodę pracodawcy ze swej winy, z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ponosi odpowiedzialność materialną. Odpowiedzialność materialna wiąże się z wypłatą odszkodowania.

Szkoda to taki uszczerbek w mieniu szkoły, który nie powstałby gdyby nie niewłaściwe działanie pracownika. Do odpowiedzialności można pociągnąć pracownika tylko wówczas, gdy szkoda powstała z jego winy, a nie jest konsekwencja np. zużycia sprzętu. Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę:

  1. w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę

  2. tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

O niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków możemy mówić wtedy, gdy pracownik:

  • bezpodstawnie uchyla się od wykonywania powierzonych mu zadań lub

  • nie wypełnia obowiązków pracowniczych zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującymi w szkole zasadami.

Pracownik nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności dopóki dyrektor nie udowodni mu winy oraz rozmiaru szkody. Odpowiedzialność pracownika jest pomniejszana o część szkody, która powstała z winy pracodawcy.

Aby pracownik został pociągnięty do odpowiedzialności materialnej lub za powierzone mu mienie, dyrektor szkoły powinien zbadać czy zaszły wszystkie przesłanki spowodowania szkody zawarte w Kodeksie pracy:

  1. nienależyte wykonanie lub niewykonywanie obowiązków,

  2. wina pracownika,

  3. szkoda pracodawcy,

  4. związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy zachowaniem pracownika, a powstałą szkodą.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35301 )
Array ( [docId] => 35301 )

Array ( [docId] => 35301 )