Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół

Autor: Bożena Winczewska
Data: 12-04-2016 r.

Źródłem informacji o kandydatach są złożone przez rodziców lub pełnoletnich kandydatów zgłoszenia lub wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z załączonymi dokumentami – które może określić organ prowadzący publiczne szkoły. Zakres danych, które są przetwarzane w trakcie rekrutacji, ustala ustawa o ochronie danych osobowych.

Udostępnianie danych – jeśli jest zgoda

Udostępnianie danych osobowych, w celu włączenia do zbioru, jest możliwe po spełnieniu warunków określonych w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Jednym z nich jest zgoda osoby. Dane można wykorzystywać także, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia bądź spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu.

Zapamiętaj!

Przetwarzanie danych w procesie rekrutacji jest więc dopuszczalne, bo jest niezbędne dla spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów rozdziału 2a ustawy o systemie oświaty.

Złożone przez rodziców lub kandydatów pełnoletnich zgłoszenia, wnioski z załączonymi do nich dokumentami zawierające dane osobowe mogą być udostępnione przez dyrektora tylko osobom upoważnionym do ich przetwarzania. W postępowaniu rekrutacyjnym dane mogą być przetwarzane w:

  • zbiorach ewidencyjnych (kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach),
  • systemach informatycznych.
Zapamiętaj!

Dyrektor szkoły powinien właściwie zorganizować postępowanie z danymi osobowymi i użyć takich środków technicznych, aby zapewniły one ochronę odpowiednią do zagrożeń i kategorii wykorzystywanych danych.

Listy z przyjętymi kandydatami mogą zwierać tylko niektóre dane

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Dane, które mogą być podane na listach:

  • dane na liście kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – imiona i nazwiska kandydatów, informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły,
  • dane na liście kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

Zakres jawności dotyczy tylko imion i nazwisk kandydatów uszeregowane na liście w kolejności alfabetycznej.

Przechowywanie danych

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej szkoły publicznej. Natomiast dane osobowe kandydatów nieprzyjętych są przechowywane w publicznej szkole, która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Bożena Winczewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38844 )
Array ( [docId] => 38844 )

Array ( [docId] => 38844 )