Szkolenia dla nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Data: 15-11-2012 r.

Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymaga udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dlatego dyrektor szkoły powinien zwrócić uwagę, czy w ofercie ośrodka doskonalenia nauczycieli znajdują się szkolenia dla nauczycieli dotyczące tego zagadnienia i kierować na nie pracowników szkoły.

Szkolenia dla nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Dyrektor szkoły, zapoznając się planem rozwoju nauczyciela, powinien zwracać szczególną uwagę czy ten zamierza on poszerzać wiedzę i kompetencje z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nauczyciel uczestniczący w takich szkoleniach będzie posiadał specjalistyczne kompetencje do pracy w zespole ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którego powołanie jest obowiązkiem dyrektora szkoły. Sam dyrektor szkoły również powinien uczestniczyć w szkoleniach dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podczas których zdobędzie wiedzę niezbędną przy powoływaniu oraz monitorowaniu pracy zespołu wspierającego ucznia.

Szkolenia dla nauczycieli i kadry kierowniczej są organizowane przez wojewódzkie ośrodki doskonalenia nauczycieli, a udział w nich może stanowić jeden z etapów realizacji planu rozwoju zawodowego.

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów należy dążyć do indywidualizowania procesu nauczania tak, aby uczniowie ze specjalnymi potrzebami mieli możliwość korzystania z poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej adekwatnie do indywidualnych potrzeb.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Obowiązki dyrektora szkoły i nauczycieli wskazane w rozporządzeniu wskazują na konieczność kierowania pracowników szkoły na szkolenia dla nauczycieli z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Nauczyciele i wychowawcy oraz specjaliści mają obowiązek prowadzenia zajęć ukierunkowanych na rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz dążenia do rozpoznawania ich zainteresowań i uzdolnień. Jeżeli diagnoza wskaże na konieczność udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel ma obowiązek poinformować o tym dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za organizację pomocy uczniowi wskazanemu przez nauczyciela poprzez powołanie zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zobligowani są nauczyciele i wychowawcy. Problemem jest jednak brak odpowiednich kompetencji i kwalifikacji niezbędnych do diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów jak również realizowania indywidualnych zajęć wspierających ich rozwój.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30179 )
Array ( [docId] => 30179 )

Array ( [docId] => 30179 )