Upubliczniając dokumenty szkolne należy pamiętać o ochronie danych

Autor: Patryk Kuzior
Data: 30-01-2015 r.

Dokumentacja szkolna podlega udostępnieniu po wyłączeniu danych osobowych uczniów. Na przykład uchwała rady pedagogicznej dotycząca promocji ucznia powinna wskazywać z imienia i nazwiska ucznia, którego ucznia dotyczy, ale przy jej upublicznianiu należy dokonać anonimizacji tych danych.

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Do jej kompetencji należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

Zapis woli rady pedagogicznej wyrażonej w postaci uchwały jest dokumentem, a ten powinien w sposób wyraźny, niebudzący wątpliwości uzewnętrzniać tę wolę. Z tego też powodu uchwały rady pedagogicznej powinny w swej treści zawierać imiona i nazwiska uczniów, których one dotyczą, bo inaczej nie byłoby możliwości ustalenia rzeczywistej woli organu podejmującego określone rozstrzygnięcie. Ten wymóg dotyczy oryginalnego dokumentu, a nie jego kopii udostępnianej np. w trybie dostępu do informacji publicznej.

Działalność szkoły publicznej jest jawna, a dokumenty urzędowe wytwarzane w toku jej działalności podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej. Do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w tym także jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, a szkoły mieszczą się w tej kategorii.

Uchwały rady pedagogicznej szkoły publicznej są jawne, bo są przejawem działalności instytucji publicznej. W przypadku udostępniania treści uchwały rady pedagogicznej dotyczącej danego ucznia (np. uchwał w sprawie skreślenia) w trybie dostępu do informacji publicznej, dane osobowe ucznia są wyłączone. Uchwała taka przed udostępnieniem - np. opublikowaniem w Biuletynie Informacji Publicznej podlega anonimizacji. Technicznie więc w miejscu imienia i nazwiska uchwała może zawierać informację o wyłączeniu tej jej części ze względu na ochronę prywatności - ochronę danych ucznia.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36471 )
Array ( [docId] => 36471 )

Array ( [docId] => 36471 )