Ustawa o systemie oświaty doprecyzuje zasady dotowania przedszkoli niepublicznych

Autor: Wysocka Marta
Data: 23-04-2016 r.

W odpowiedzi na problemy zgłaszane przez organy kontrolne, samorządy i jednostki samorządu terytorialnego resort edukacji opracował projekt zmian w zakresie udzielania i rozliczania dotacji wypłacanych placówkom oświatowym, niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty przewiduje wprowadzenie m.in. następujących zmian:

 1. wprowadzenie słownika definicji legalnych pojęć, w tym m. in. pojęć: najbliższa gmina i najbliższy powiat,
 2. zdefiniowanie pojęcia wydatków bieżących będących podstawą do obliczania wysokości dotacji oraz wyłączenie w tym zakresie: wydatków bieżących finansowanych z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej dla gminy lub powiatu na uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych oraz na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, a także na dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi,
 3. doprecyzowanie przepisów dotyczących dotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 4. doprecyzowanie przepisów dotyczących zasad rozliczenia między gminami dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej dane przedszkole, a uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy dotującej,
 5. wyłączenie możliwości rozliczeń między gminami w przypadku dzieci niepełnosprawnych, ze względu na objęcie tych dzieci subwencją oświatową,
 6. dodanie odrębnej podstawy prawnej dla dotowania przedszkoli, szkół i placówek, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
 7. doprecyzowanie w zakresie dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 8. wprowadzenie obowiązku publikacji podstawowych kwot dotacji oraz przewidywanej liczby uczniów przyjętej do ich wyliczenia,
 9. przesądzenie, że czynności przekazania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek są aktem z zakresu administracji publicznej,
 10. wprowadzenie możliwości korygowania wysokości dotacji, jeśli w samorządzie plan wydatków zmienił się po 15 grudnia,
 11. doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne oraz ujednolicenie brzmienia przepisów dotacyjnych.
Źródło:
 • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (projekt z 16 marca 2016 r.)
Marta Wysocka, specjalistka prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38905 )
Array ( [docId] => 38905 )

Array ( [docId] => 38905 )