W dzienniku nie oznacza się doraźnego skrócenia zajęć lekcyjnych

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 25-11-2015 r.

Żaden akt prawa oświatowego nie zawiera zapisów regulujących kwestię doraźnego skracania zajęć lekcyjnych, wynikającego z bieżących potrzeb pracy szkoły, a nie stałych ustaleń, jak np. w kształceniu zawodowym. Decyzję o skróceniu zajęć należy więc podejmować tylko w wyjątkowych sytuacjach, pamiętając o właściwym oznaczeniu frekwencji uczniów.

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych: w szkołach podstawowych i gimnazjach w czasie od 30 do 60 minut, a w szkołach ponadgimnazjalnych - w wymiarze nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

W sytuacji zaistnienia doraźnej konieczności skrócenia lekcji dyrektor wydaje w tej sprawie zarządzenie, o ile - co ważne - przewidziano taką możliwość w statucie szkoły. Zapis taki może przyjąć formę: „Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w ... dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w wymiarze od 30 do 60 minut. Skrócenie zajęć w danym dniu następuje w drodze zarządzenia dyrektora szkoły.

Decyzji o skracaniu lekcji nie wolno nadużywać. Powinna być podejmowana w wyjątkowych okolicznościach, podyktowanych ważnymi potrzebami, np. uroczystości szkolne, posiedzenie rady pedagogicznej – szczególnie w szkole dwuzmianowej, w której lekcje trwają do późnych godzin wieczornych i nie ma możliwości zorganizowania zebrania po wszystkich zajęciach.

W dniu, w którym obowiązują skrócone lekcje, frekwencję uczniów oznacza się tak, jak w każdy inny dzień. Nie ma potrzeby ani możliwości uwzględniania w dzienniku zajęć lekcyjnych faktu, że lekcje tego dnia były skrócone. W razie potrzeby sprawdzenia, do której godziny uczeń przebywał na zajęciach lekcyjnych, należy sprawdzić czas ich trwania w księdze zarządzeń dyrektora szkoły.

Decyzje dotyczące skracania lekcji muszą być podejmowane z wyprzedzeniem czasowym, tak aby istniała możliwość poinformowania rodziców (prawnych opiekunów), o której godzinie zakończą się zajęcia przewidziane dla poszczególnych klas.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38097 )
Array ( [docId] => 38097 )

Array ( [docId] => 38097 )