Wydawanie i wypełnianie świadectw zgodnie z nowym rozporządzeniu

Autor: Wanda Pakulniewicz
Data: 07-06-2017 r.

W tym roku szkolnym świadectw szkole muszą być wypełniane i wydawane zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z 18 stycznia 2017 r. Do rozporządzenia wprowadzone zostały nowe wzory świadectw, które zwierają znaki graficzne PRK. Dotyczy to zarówno świadectw wydawanych przez szkoły jak i przez komisje okręgowe. Przedstawiamy 11 zmian wprowadzonych nowymi przepisami.

Zakres regulacji objęty nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych zasadniczo jest taki sam, jak w dotychczasowym rozporządzeniu z 28 maja 2010 r. i obejmuje:

1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – nowość: rozporządzenie reguluje kwestię umieszczenia na wzorach druków szkolnych znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,

2) sposób dokonywania sprostowań treści świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz wydawania ich duplikatów;

3) tryb i sposób dokonywania uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą (dotychczas była „legalizacja”),

4) wysokość odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz za dokonywanie uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.

Wydanie nowego rozporządzenia jest związane z wejściem w życie ustawy z 22 grudnia 2016 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w której ustalono Polską Ramę Kwalifikacji (PRK) oraz zasady przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji, a także zmianami w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

1) wprowadzono przepis, zgodnie z którym na świadectwie dojrzałości absolwentów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia trwale nie posługują się mową, na świadectwie dojrzałości zamiast wyniku egzaminu maturalnego z części ustnej wpisuje się odpowiednio wyraz "zwolniony" lub "zwolniona";

2) nie ma już odniesień do zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu w związku z rezygnacją z przeprowadzania sprawdzianu w klasie VI dotychczasowej szkoły podstawowej,

3) zmieniono sposób zapisywania pojęć fakultatywnych „ocena roczna”,  „ocena semestralna”.

4) wyraz „legalizacja” został zastąpiony wyrazem „uwierzytelnienie” (dotyczy świadectw i indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą),

5) określono definicję uwierzytelnienia (uwierzytelnienie polega w szczególności na poświadczeniu autentyczności podpisu i charakteru, w jakim działała osoba podpisująca uwierzytelniany dokument),

6) doprecyzowano, kto podpisuje świadectwa szkolne – było: „Świadectwa wydawane przez szkołę podpisują osoby wskazane na drukach.”, jest: „Świadectwa wydawane przez szkołę podpisują dyrektor szkoły lub kierownik oraz wychowawca lub opiekun klasy.”,

7) określenie „upośledzenie umysłowe” zastąpiono określeniem „niepełnosprawność intelektualna”.

Wanda Pakulniewicz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40447 )
Array ( [docId] => 40447 )

Array ( [docId] => 40447 )