Wymogi formalne uchwał rady pedagogicznej

Data: 16-11-2014 r.

Rada pedagogiczna jest upoważniona do podejmowania uchwał na podstawie upoważnień wskazanych w przepisach oświatowych. Ważność każdej uchwały wymaga dotrzymania wymogów formalnych, o czym powinien pamiętać dyrektor szkoły. Informacje o zasadach podejmowania uchwał są ważne również dla nauczycieli.

Podjęcie uchwały jest możliwe tylko na podstawie upoważnienia zamieszczonego w innym akcie prawa oświatowego. Rada pedagogiczna nie może zatem podejmować uchwał w sprawach niewskazanych w ustawie o systemie oświaty lub aktach wykonawczych. Uchwała musi składać się z określonych elementów oraz zostać poddana pod głosowanie w obecności co najmniej połowy uprawnionych do oddania głosu. O tych zasadach musi pamiętać dyrektor szkoły pełniący funkcję przewodniczącego rady pedagogicznej.

Upoważnienie do podjęcia uchwały

Każda uchwała, którą podejmuje rada pedagogiczna musi mieć podstawę prawną, czyli upoważnienie wskazane w innym akcie prawa oświatowego. Upoważnienia do wydawania uchwał zawiera ustawa o systemie oświaty oraz rozporządzenia.  Podjęcie jakiejkolwiek uchwały bez upoważnienia nie jest możliwe – upoważnienia dla nauczycieli nie może więc wydać ani dyrektor szkoły ani organ prowadzący.

Elementy uchwały rady pedagogicznej

Dyrektor szkoły pełniący funkcję przewodniczącego rady pedagogicznej przed głosowaniem o podjęcie uchwały powinien upewnić się, że zawiera ona wszystkie wymagane elementy. Każda uchwała rady pedagogicznej musi zawierać:

  1. tytuł (na który składają się: numer uchwały, data jej podjęcia, określenie jej przedmiotu - czego dotyczy, nazwa rady pedagogicznej), 
  2. podstawę prawną (upoważnienie),
  3. treść,
  4. datę wejścia w życie,
  5. podpis przewodniczącego rady pedagogicznej.

Głosowanie w obecności co najmniej połowy uprawnionych

Dyrektor szkoły nie powinien poddawać uchwały pod głosowanie, jeżeli nie osiągnięto kworum. Ustawa o systemie oświaty wyraźnie wskazuje, że rada pedagogiczna podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków (art. 43 ust. 1 ustawa o systemie oświaty). Należy przy tym zaznaczyć, że obecność na radzie pedagogicznej jest dla nauczycieli obowiązkiem rada pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym za realizowanie zadań statutowych szkoły, których wykonywanie jest obowiązkowe dla nauczycieli (art. 40 ust. 1 ustawa o systemie oświaty).

Wszystkie uchwały podejmowane przez radę pedagogiczną muszą spełniać opisane wymogi formalne.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36044 )
Array ( [docId] => 36044 )

Array ( [docId] => 36044 )