Zespół szkół może mieć wspólną lub odrębne rady pedagogiczne

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 19-11-2014 r.

W szkołach wchodzących w skład zespołu szkół może być jedna rada pedagogiczna lub odrębne - dla każdej szkoły. Jeśli jednak większość nauczycieli zatrudnionych w zespole pracuje we wszystkich typach szkół – wygodniej jest, gdy funkcjonuje jedna rada pedagogiczna.

Połączenie szkół różnych typów w zespół nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej. Istnienie jednej wspólnej lub kilku oddzielnych rad pedagogicznych powinno wynikać z zapisów statutu zespołu szkół. Nie ma problemu, gdy rada pedagogiczna szkoły podejmuje uchwałę dotyczącą danej szkoły, gdyż ma do tego pełne kompetencje. Nie ma też wtedy problemu z protokołowaniem, gdyż każda rada pedagogiczna prowadzi księgę protokołów, zgodnie z zasadą: jedna rada pedagogiczna = jedna księga protokołów.

Istnienie kilku rad pedagogicznych nasuwa wątpliwość, jak postąpić w sytuacji, gdy podejmowane są decyzje dotyczące całego zespołu szkół. Problem polega na tym, że żaden przepis prawa oświatowego nie przewiduje przekazania kompetencji poszczególnym radom pedagogicznym w zakresie zmian statutu zespołu szkół. Statutu zespołu nie mogą więc zmieniać rady poszczególnych szkół, a nie istnieje rada całego zespołu. Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w instytucji, która ten statut nadała, czyli w organie prowadzącym. To organ prowadzący nadając statut zespołowi szkół, powinien ustalić tryb zmian tego statutu.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36054 )
Array ( [docId] => 36054 )

Array ( [docId] => 36054 )