Postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych krok po kroku

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Wysocka Marta
Data: 20-02-2017 r.

Co powinien zrobić dyrektor, który wykrył nieprawidłowości związane z prowadzeniem spraw finansowych? Kogo poinformować o nieprawidłowościach? Kto poniesie odpowiedzialność – dyrektor przedszkola czy księgowa?

Jeżeli powziąłeś informacje o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, składasz zawiadomienie o ujawnionych okolicznościach do rzecznika dyscypliny finansów. Rozpoczyna to postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów. Wniosek o ukaranie dotyczy konkretnej osoby, której zarzuca się popełnienie czynu.

Jeżeli nie powiadomisz rzecznika dyscypliny finansów publicznych, narazisz się dodatkowo, oprócz zarzucanego czynu naruszenia dyscypliny finansowej, na zarzut niepoinformowania właściwego organu o stwierdzonych nieprawidłowościach. 

Tabela 1. Procedura postępowania prowadzona przez rzecznika dyscypliny na skutek naruszenia dyscypliny finansów publicznych

KROK 1

 

Uprawniony organ składa zawiadomienie o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Poza Tobą obowiązek złożenia takiego zawiadomienia mają:

  • organ sprawujący nadzór nad szkołą (wójt, burmistrz, prezydent miasta),
  • organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (rada gminy, powiatu, sejmik województwa),
  • organ kontroli lub kierownik jednostki prowadzącej kontrolę w szkole (NIK, Regionalna Izba Obrachunkowa).

KROK 2

 

Po otrzymaniu zawiadomienia rzecznik dyscypliny podejmuje czynności sprawdzające i wyjaśniające. Analizuje dokumentację, wyjaśnienia zgłaszającego wniosek, pracowników badanej jednostki. 

Masz prawo do złożenia wyjaśnień, wniosków dowodowych (na piśmie lub do protokołu) w terminie określonym przez rzecznika dyscypliny, jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia postępowania o wszczęciu postępowania wyjaśniającego. Niezłożenie wyjaśnień traktuje się jak odmowę ich złożenia w postępowaniu wyjaśniającym.

KROK 3

 

W terminie nie dłuższym niż 120 dni od złożenia zawiadomienia rzecznik dyscypliny występuje do właściwej komisji orzekającej z wnioskiem o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych albo wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego lub jego zawieszeniu.

Dwie strony postępowania przed regionalną komisją orzekającą

Wniosek o ukaranie rzecznik dyscypliny składa do komisji orzekającej działającej przy właściwej Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Wniosek, jeżeli spełnia wymagania formalne, zostanie skierowany do rozpoznania na posiedzenie albo rozprawę.

Stronami postępowania przed regionalną komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych są:

  • obwiniony - osoba, wobec której oskarżyciel wystąpił z wnioskiem o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • oskarżyciel - jest to rzecznik dyscypliny, który występuje z wnioskiem o ukaranie.

Tabela 2. Procedura postępowania przed regionalną komisją orzekającą

KROK 1

 

Regionalna Komisja Orzekająca sprawdza, czy wniosek o ukaranie spełnia kryteria formalne. Nie wszczyna się postępowania, gdy:

  • zarzucanego czynu nie popełniono;
  • w zarzucanym czynie brak jest znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
  • nastąpiło przedawnienie karalności;
  • obwiniony zmarł;
  • w sprawie o ten sam czyn, popełniony przez tego samego obwinionego, zostało wydane prawomocne postanowienie lub orzeczenie komisji orzekającej albo w tej samej sprawie przeciwko temu samemu obwinionemu toczy się przed komisją orzekającą wcześniej wszczęte postępowanie.

W takich sytuacjach komisja orzekająca wydaje postanowienia o umorzeniu postępowania, a gdy przeprowadzono już postępowanie dowodowe - o uniewinnieniu.

KROK 2

 

Jeżeli wniosek o ukaranie spełnia kryteria formalne, Regionalna Komisja Orzekająca rozpoznaje sprawę na rozprawie lub posiedzeniu. Na rozprawie sprawa jest rozpatrywana, gdy jest bardziej skomplikowana merytorycznie i wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego, np. zeznania świadków, opinie biegłych.

KROK 3

 

Komisja wydaje orzeczenie o odpowiedzialności, uniewinnieniu lub o umorzeniu postępowania.

Obwinionemu przysługuje prawo do obrony w toku całego postępowania. Masz prawo do przedstawiania dowodów i wniosków dowodowych na swoją obronę. Pamiętaj, że postępowanie przed komisją orzekającą jest prowadzone z poszanowaniem zasady domniemania niewinności oraz konieczności rozstrzygnięcia na Twoją korzyść niedających się usunąć wątpliwości.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40051 )
Array ( [docId] => 40051 )