Umowa cywilnoprawna w przedszkolu lub szkole – będą kontrole PIP

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Wysocka Marta
Data: 20-09-2016 r.

Wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę wykonywaną na umowę cywilnoprawną wiąże się z przyznaniem Państwowej Inspekcji Pracy dodatkowych uprawnień. Przedszkola i szkoły na rzecz których realizowane jest zlecenie lub świadczone są usługi muszą być przygotowane na kontrole.

Od 1 stycznia 2017 r. PIP będzie uprawniona do przeprowadzania kontroli prawidłowości naliczania i wypłacania wynagrodzeń osobom pracującym w oparciu o umowę cywilnoprawną. Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła skierować wystąpienie lub wydać polecenie w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości określonej z uwzględnieniem nowych przepisów zawartych w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Kontroli PIP będą mogły być poddani przedsiębiorcy oraz inne jednostki organizacyjne na rzecz których, w ramach prowadzonych przez nie działalności, realizowane jest zlecenie lub świadczone są usługi.

Wysokość stawki  będzie zmieniała się co roku

Wysokość tej stawki w 2017 r. będzie odpowiadała kwocie wynikającej ze zwaloryzowania kwoty 12 zł o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na rok 2017 przez wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w roku 2016. Końcowy wynik obliczeń zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 5 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek.

Z kolei w 2018 r. i kolejnych latach wysokość minimalnej stawki godzinowej będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje. Końcowy wynik będzie zaokrąglany tak jak powyżej.

Minimalna stawka nie dotyczy wszystkich

Przepisy nie będą także miały zastosowania do osób fizycznych (osób samozatrudnionych) wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w państwie będącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Spod stosowania minimalnej stawki godzinowej wyłączone będą także umowy, w których o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi, a przysługujące mu wynagrodzenie jest uzależnione wyłącznie od rezultatu wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Oznacza to, że dyrektor przedszkola bądź szkoły nie stosuje minimalnej stawki godzinowej wobec zleceniobiorców samodzielnie ustalających miejsce i czas realizacji zadań będących przedmiotem umowy, zachowując w tym zakresie pełną swobodę. Wyłączenie to nie obejmuje przypadków, w których wykonanie zlecenia lub świadczenie usług w konkretnym miejscu lub czasie wynika z umowy bądź istoty zlecenia lub usługi.

Wyłączenie spod minimalnej stawki godzinowej nie dotyczy usług związanych ze sprzątaniem i ochroną obiektu przedszkola lub szkoły.

Nowelizacja ma poprawić sytuację na rynku pracy

Intencją ustawodawcy jest przeciwdziałanie nadużyciom w stosowaniu umów cywilnoprawnych. Wprowadzone rozwiązania mają na celu ochronę praw osób realizujących te umowy, mając na uwadze, że umowy cywilnoprawne są często stosowane w celu zastąpienia stosunku pracy.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39506 )
Array ( [docId] => 39506 )

Array ( [docId] => 39506 )