Wynagrodzenie jednak na początku miesiąca, ale bez dodatków socjalnych

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Anna Trochimiuk
Data: 31-10-2017 r.

Przepisy o wynagradzaniu nauczycieli mają zmienić się na korzyść tych, którzy pracują najdłużej. Prawo do dodatku za wyróżniającą pracę będą mieli bowiem tylko nauczycieli dyplomowani.  Nauczyciele kontraktowi stracą jednak zasiłek na zagospodarowanie. Sprawdź, jakich zmian dotyczących wynagrodzenia nauczycieli należy się spodziewać.

W dniu 27 października 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, która nowelizuje m.in. Kartę Nauczyciela. Posłowie zdecydowali pozostawić termin wypłaty wynagrodzenia nauczycieli na początku miesiąca. Oznacza to, że pensje nauczycieli nadal będą wypłacane z góry w pierwszym dniu miesiąca, zaś w ostatnim dniu miesiąca nauczyciele będą otrzymywać tzw. zmienne składniki wynagrodzenia

Dodatek za wyróżniającą pracę od 1 września 2020 roku

Do Karty Nauczyciela ma zostać wprowadzony nowy składnik wynagrodzenia tj. dodatek za wyróżniającą pracę. Dodatek ten będzie mógł otrzymać tylko nauczyciel dyplomowany, który:

 • przepracował min 3 lata w szkole/przedszkolu od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego;
 • legitymuje się wyróżniającą oceną pracy.

Dodatek ma docelowo tj. od 1 września 2022 r. wynosić 16% kwoty bazowej. Wysokość dodatku ma być proporcjonalna do wymiaru zatrudnienia.  W okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. dodatek ten ma przysługiwać w wysokości:

 • w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. – 3% kwoty bazowej,
 • w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. – 6% kwoty bazowej.

Warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie wyróżniającej oceny pracy na zasadach, które mają obowiązywać od 1 września 2018 r.

Prawo do dodatku nauczyciel nabędzie z dniem:

 1. 1 stycznia – w przypadku uzyskania ostatecznej wyróżniającej oceny pracy w okresie do 1 lipca do 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy;
 2. 1 września – w przypadku uzyskania ostatecznej wyróżniającej oceny pracy w okresie od 1  stycznia do 30 czerwca danego roku kalendarzowego.

Prawo do dodatku ma wygasać z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym uzyskana przez nauczyciela ocena pracy niższa niż ocena wyróżniająca stanie się ostateczna. W tym miejscu warto przypomnieć, że zgodnie z projektem nowelizacji Karty Nauczyciela, ocena pracy nauczyciela ma być dokonywana cyklicznie tj. co 3 lata.

Już tylko dodatek za pracę na terenie wsi

Z Karty Nauczyciela znikną także dodatki socjalne, poza dodatkiem wiejskim. A zatem nauczyciele nie będą już uprawnieni do:

 • lokalu mieszkalnego,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • działki gruntu do użytkowania,
 • mieszkań w budynkach szkolnych,
 • zasiłku na zagospodarowanie.

Nadal nauczyciel posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudniony na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5 000 mieszkańców, będzie przysługiwać odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

Likwidacja dodatków socjalnych ma nastąpić już od 1 stycznia 2018 r., za wyjątkiem zasiłku na zagospodarowanie. Zasiłek ten będzie wypłacany nauczycielom, którzy spełnią warunki do jego otrzymania do dnia 1 września 2018 r.

Anna Trochimiuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40732 )
Array ( [docId] => 40732 )

Array ( [docId] => 40732 )