Za nieterminową wypłatę trzynastki należą się odsetki

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Wysocka Marta
Data: 16-01-2017 r.

Pracownik, który mimo nabycia prawa do trzynastki nie otrzymał tego świadczenia, albo otrzymał w zaniżonej wysokości lub z opóźnieniem, może wystąpić przeciwko przedszkolu na drogę sądową z roszczeniem o wypłatę dodatkowej pensji lub jej wyrównanie.

Dyrektor przedszkola musi zaś się liczyć z nałożeniem na niego grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł oraz koniecznością wypłacenia odsetek ustawowych za nieterminową wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Odsetki naliczane są od 1 kwietnia roku następującego po roku, za który powinna być wypłacona trzynastka. Termin wypłaty wynagrodzenia rocznego kończy się 31 marca, a więc zwłoka w wypłacie powstaje od dnia następnego. Dodatkowo, jeżeli nauczyciel skieruje sprawę na drogę sądową, przedszkole powinno liczyć się z obciążeniem kosztami procesu, w szczególności kosztami zastępstwa procesowego (jeżeli nauczyciela będzie reprezentował profesjonalny pełnomocnik), a także kosztami postępowania egzekucyjnego, jeżeli sprawa ostatecznie trafi do komornika.

Przedawnienie roszczenia o trzynastkę tylko na zarzut placówki

W przypadku niewypłacenia świadczenia mimo spełniania przez pracownika wszystkich przesłanek jej wypłaty przedszkole może bronić się jedynie zarzutem przedawnienia roszczenia. Zarzut taki będzie skuteczny, jeżeli zostanie podniesiony w toku postępowania sądowego o zapłatę trzynastki – tylko wtedy, gdy powództwo o zapłatę świadczenia zostało wytoczone po upływie 3 lat od dnia, w którym trzynastka powinna być wypłacona (art. 291 § 1 Kodeksu pracy). Przedawnienie nigdy nie będzie jednak uwzględnione z urzędu.

Przykład:

Przedszkole nie wypłaciło nauczycielowi trzynastki za 2012 rok. Świadczenie powinno być wypłacone najpóźniej 31 marca 2013 r. Nauczyciel 1 września 2016 r. pozwał przedszkole o wypłatę trzynastki. W toku procesu dyrektor nie podniósł, że doszło do przedawnienia roszczenia nauczyciela. W konsekwencji sąd zasądził na rzecz nauczyciela zaległą trzynastkę wraz z należnymi ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Zwrot nienależnie wypłaconej trzynastki

Niejednokrotnie wskutek pomyłki dyrektora bądź innego pracownika odpowiadającego za wypłatę wynagrodzeń zapłacona trzynastka może okazać się nienależna. W przypadku nienależnego przyznania świadczenia pracodawca ma prawo żądać jego zwrotu od pracownika. Żądanie będzie jednak bezzasadne, jeżeli pracownik wykaże zużycie lub utratę tego świadczenia skutkujące ustaniem stanu wzbogacenia (zużycie konsumpcyjne), chyba że pracodawca udowodni, iż pracownik powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu.

Przykład:

Nauczyciel otrzymał trzynastkę za 2015 rok. Wypłaconą kwotę zużył w całości na zakup serii leków, które w związku z chorobą musi codziennie zażywać, oraz na paliwo do samochodu z uwagi na konieczność codziennego dojeżdżania na dializy do szpitala. Wydatki były czynione systematycznie, w miarę potrzeb. W czerwcu 2016 roku po kon­sultacji z prawnikiem dyrektor zorientował się, że trzynastka była nienależna, ponieważ nauczyciel miał 3 nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. Niestety odzyskanie świadczenia nie jest w praktyce możliwe, ponieważ nauczyciel zużył otrzymane środki na cele konsump­cyjne. Przedszkole musiałoby pozwać nauczy­ciela i w procesie udowodnić, że nauczyciel wiedział o tym, że świadczenie mu nie przysługuje.

W praktyce więc szanse na odzyskanie błędnie wypłaconej trzynastki są niewielkie i maleją wraz z upływem czasu. Dlatego, aby uniknąć postępowania sądowego, warto próbować załatwić sprawę na drodze polu­bownej.

Opracowanie: Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39917 )
Array ( [docId] => 39917 )

Array ( [docId] => 39917 )