12 zadań dyrektora związanych z awansem zawodowym nauczycieli

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 20-05-2015 r.

Pod koniec roku szkolnego dyrektor szkoły musi pamiętać o zadaniach związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Wiąże się to m.in. z dokonaniem oceny dorobku zawodowego za okres stażu czy też powołaniem komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

 1. dokonanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu w terminie 21 dni od dnia złożenia sprawozdania przez nauczycieli, ocena jest sporządzana w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie, a także pouczenie o możliwości wniesienia przez nauczyciela odwołania; nauczyciele, którzy ukończyli staż na wyższy stopień awansu zawodowego (stażyści, kontraktowi i mianowani), mają 30 dni od dnia zakończenia stażu na sporządzenie i przedstawienie sprawozdania dyrektorowi,
 2. w przypadku nauczyciela stażysty i kontraktowego zapoznanie się z projektem oceny wystawionej przez opiekuna stażu – w przypadku wszystkich nauczycieli kończących staż dyrektor zasięga opinii Rady Rodziców w sprawie dorobku zawodowego,
 3. wystawienie stosownego zaświadczenia dla nauczycieli, którzy zakończyli staże na wyższy stopień awansu zawodowego – musi zawierać wymiar zatrudnienia oraz nauczany przedmiot w dniu wydania zaświadczenia i w okresie odbywania stażu, datę zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego, datę złożenia sprawozdania oraz uzyskaną ocenę dorobku zawodowego,
 4. zebranie wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego,
 5. przeprowadzenie analizy formalnej wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych, dyrektor wzywa nauczyciela do usunięcia wykazanych braków w terminie 14 dni – nieusunięcie ich w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania),
 6. powołanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego,
 7. powiadomienie nauczyciela i członków komisji o terminie posiedzenia komisji (co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji kwalifikacyjnej), powiadomienie powinno być w formie pisemnej za zwrotnym pokwitowaniem odbioru,
 8. powiadomienie organu prowadzącego i organu nadzorującego szkołę o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (przedstawiciele tych instytucji mogą brać udział w pracach komisji w charakterze obserwatora),
 9. przeprowadzenie postępowania – komisji kwalifikacyjnej i sporządzenie protokołu,
 10. wydanie nauczycielowi zaświadczenia o akceptacji komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego lub o braku akceptacji,
 11. nadanie nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (w drodze decyzji administracyjnej w terminie do 31 sierpnia, gdy wniosek złożono do 30 czerwca),
 12. uczestniczenie w charakterze członka w pracach komisji ds. awansu zawodowego powołanej przez organ prowadzący dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub w pracach komisji powołanej przez organ nadzoru pedagogicznego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego – dyrektor do tego zadania ma prawo wydelegować swojego zastępcę.
Lucyna Gromiec, dyrektor szkoły, konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37173 )
Array ( [docId] => 37173 )

Array ( [docId] => 37173 )