Karta Nauczyciela: rozwiązanie a wygaśnięcie stosunku pracy

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 02-11-2013 r.

Dyrektor szkoły kończąc współpracę z nauczycielem nie zawsze rozwiązuje z nim stosunek pracy. Dla nauczycieli i dyrektora szkoły często nie jest jasne, kiedy dochodzi do rozwiązania, a kiedy do wygaśnięcia umowy.

Podstawa ustania zatrudnienia ma znaczenie dla nauczycieli w kontekście informacji zamieszczonej na świadectwie pracy. Dyrektor szkoły, odpowiedzialny za tego rodzaju dokumenty w szkole, musi wskazać odpowiednią podstawę prawną, co niekiedy budzi wątpliwości.

Rozwiązanie umowy o pracę

Dyrektor szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy:

 • na mocy porozumienia stron,
 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 • z upływem czasu, na jaki została zawarta

(art. 30 Kodeks pracy).

Dyrektor szkoły może również rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem w szczególnych okolicznościach, tj. w sytuacji gdy:

 • zakład pracy lub jego część przejdzie na innego pracodawcę – okoliczność ta jest przewidziana dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (art. 23[1] § 4 Kodeks pracy w zw. z art. 91c ust. 1 Karta Nauczyciela).
 • nauczyciel zatrudniony w placówce zostanie na mocy orzeczenia sądu przywrócony do pracy w poprzedniej placówce (art. 48 Kodeks pracy w zw. z art. 91c ust. 1 Karta Nauczyciela),
 • nauczyciel zostanie powołany na stanowisko w drodze konkursu oraz zatrudniony na podstawie powołania (art. 68[3] Kodeks pracy w zw. z art. 91c ust. 1 Karta Nauczyciela).

Wygaśnięcie stosunku pracy

Ustanie zatrudnienia może nastąpić na skutek wygaśnięcia stosunku pracy w przypadku:

 • nieusprawiedliwienia nieprzystąpienia do pracy w ciągu 7 dni od dnia, w którym nauczyciel powinien stawić się w pracy (art. 16 Karta Nauczyciela),
 • upływu 6 miesięcznego stanu nieczynnego (art. 20 ust. 5c Karta Nauczyciela),
 • odmowy podjęcia pracy przez nauczyciela, który został przeniesiony w stan nieczynny (art. 20 ust. 7 Karta Nauczyciela),
 • ukarania prawomocnym wyrokiem w postępowaniu dyscyplinarnym karą zwolnienia z pracy z zakazem podjęcia pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat lub karą wydalenia z zawodu (art. 26 ust. 1 pkt 1 Karta Nauczyciela),
 • ukarania prawomocnym wyrokiem karą pozbawienia praw publicznych, karą zakazu wykonywania zawodu lub karą utraty pełni zdolności do czynności prawnych (art. 26 ust. 1 pkt 2 Karta Nauczyciela),
 • prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie (art. 26 ust. 1 pkt 3 Karta Nauczyciela),
 • stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło w oparciu o fałszywe lub nieważne dokumenty albo zostało dokonane z naruszeniem warunków, na które wskazuje Karta Nauczyciela (art. 26 ust. 1 pkt 5 Karta Nauczyciela),
 • upływu 3-miesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności (art. 26 ust. 1 pkt 4 Karta Nauczyciela),
 • upływu 3-miesięcznego okresu tymczasowego aresztowania (art. 66 Kodeks pracy w zw. z art. 91c ust. 1 Karta Nauczyciela),
 • śmierci nauczyciela (art. 63[1] Kodeks pracy w zw. z art. 91 c ust. 1 Karta Nauczyciela).

Jeżeli zatrudnienie ustaje wskutek wygaśnięcia stosunku pracy, to dyrektor szkoły zamieszcza w świadectwie pracy informację o podstawie prawnej wygaśnięcia. Wydawane dokumenty w szkole nie wskazują szczegółowo przyczyn wygaśnięcia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30543 )
Array ( [docId] => 30543 )

Array ( [docId] => 30543 )