Obowiązki dyrektora szkoły związane z przejściem nauczyciela w stan nieczynny

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 26-04-2016 r.

Sam wniosek o przeniesienie w stan nieczynny jest wystarczającym dokumentem do dokonania tej czynności. Jednak dyrektor szkoły może sporządzić dla nauczyciela pisemną informację o skutecznym złożeniu wniosku i jego konsekwencjach. Obowiązków dyrektora związanych z przejściem nauczyciela w stan nieczynny jest jednak więcej.

5 obowiązków dyrektora

Obowiązki związane z przejściem nauczyciela w stan nieczynny:

1) Poinformowanie nauczyciela o możliwości przejścia w stan nieczynny – w treści wypowiedzenia stosunku pracy dyrektor powinien pouczyć nauczyciela o możliwości przejścia w stan nieczynny (wyrok Sądu Najwyższego z 3 lutego 2014 r.).

2) Wniosek o przeniesienie w stan nieczynny powinien zostać zamieszczony w części C akt osobowych – chronologicznie, po oświadczeniu o wypowiedzeniu stosunku pracy nauczyciela. W części C akt osobowych gromadzi się dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia, w tym:

  • oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę,
  • dotyczące żądania wydania świadectwa pracy oraz związane z niewypłaceniem pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
  • kopię wydanego pracownikowi świadectwa pracy,
  • potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym,
  • umowę o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę,
  • orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy.

3) Przywrócenie nauczyciela do pracy – gdy w szkole powstanie taka możliwość, w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, dyrektor ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym, a odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy.

4) Wypłata ekwiwalentu urlopowego – nauczyciel nie może wykorzystać urlopu wypoczynkowego, dlatego po wygaśnięciu stosunku pracy należy wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w wymiarze proporcjonalnym.

5) Wydanie świadectwa pracy – rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela obliguje do wydania świadectwa pracy, należy je wydać po upływie stanu nieczynnego. W świadectwie pracy należy wpisać: „Stosunek pracy ustał w wyniku wygaśnięcia na podstawie art. 20 ust. 5c Karty Nauczyciela”.

Orzecznictwo:

  • wyrok Sądu Najwyższego z 3 lutego 2014 r. (I PK 169/13).
Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38913 )
Array ( [docId] => 38913 )

Array ( [docId] => 38913 )