Ostateczne orzeczenie o niezdolności do pracy nauczyciela

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 13-12-2013 r.

Przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia dyrektor kieruje nauczyciela na badania kontrolne. Jeżeli po ich przeprowadzeniu lekarz orzeknie, że nauczyciel jest niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy, dyrektor może rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy z końcem miesiąca, w którym otrzymał ostateczne orzeczenie w tej sprawie.

Nie później niż na 2 tygodnie przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia pracodawca powinien skierować nauczyciela na badania kontrolne, których celem jest stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (art. 73 ust. 6 Karty Nauczyciela). Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań lekarz orzeknie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy, pracodawca ma prawo rozwiązać z nim stosunek pracy z końcem miesiąca, w którym otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy.

Procedura ta dotyczy nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania i umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 27 ust. 3 Karty Nauczyciela).

Trzeba jednak pamiętać, że orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy na skutek przeprowadzenia badań kontrolnych nie jest ostatecznym orzeczeniem w rozumieniu ww. przepisów Karty Nauczyciela.

Pracownik lub pracodawca, który nie godzi się z treścią wydanego zaświadczenia może wystąpić, w ciągu 7 dni od dnia wydania zaświadczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał to zaświadczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania. Badanie to przeprowadza się w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy właściwym ze względu na miejsce świadczenia pracy lub siedzibę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik, a jeżeli kwestionowane zaświadczenie zostało wydane przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - w najbliższej jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy (§ 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy).

Ponowne badanie powinno być przeprowadzone w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Ustalone na jego podstawie orzeczenie lekarskie jest ostateczne. W razie braku wniosku o ponowne badanie, orzeczenie lekarza medycyny pracy staje się ostateczne, po upływie terminu na złożenie tego wniosku.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33464 )
Array ( [docId] => 33464 )

Array ( [docId] => 33464 )