Przekształcenie umowy o pracę w zatrudnienie na podstawie mianowania

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 04-09-2013 r.

Do przekształcenia umownego stosunku pracy w stosunek pracy na podstawie mianowania dochodzi z mocy prawa – gdy spełnione są wszystkie niezbędne do tego warunki. Dyrektor jedynie potwierdza ten fakt na piśmie. Nie ma zatem wymogu sporządzania aktu mianowania.

Jeżeli można zapewnić nauczycielowi pełny etat na czas nieokreślony a poza tym:

 1. nauczyciel posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. nauczyciel ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 3. nie toczy się przeciwko nauczycielowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
 4. nauczyciel nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
 5. nauczyciel posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;

to powinien być zatrudniony na podstawie mianowania. Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym:

 • nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są warunki, o których mowa wyżej;
 • w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w czasie trwania umowy o pracę zostały spełnione warunki, o których mowa wyżej.

  Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy potwierdza na piśmie dyrektor szkoły. Przy czym, po spełnieniu wszystkich wskazanych wyżej przesłanek umowny stosunek pracy przekształca się w stosunek pracy z mianowania z mocy prawa. Pismo dyrektora ma jedynie na celu potwierdzenie tego faktu.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

  pobierz

  Jak oduczyć dziecko przeklinania

  pobierz

  Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

  pobierz

  Reforma oświaty

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 30519 )
  Array ( [docId] => 30519 )