Rekrutacja nauczycieli – wymogi stawiane kandydatom

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 15-11-2012 r.

Rekrutacja nauczycieli jest prowadzona przez dyrektora szkoły, który w pierwszej kolejności upewnia się, że kandydat spełnia wymogi formalne. Oprócz tego w procesie rekrutacji nauczycieli duże znaczenie powinny mieć dodatkowe kwalifikacje oraz przewidywany plan rozwoju zawodowego.

Osoba biorąca udział w procesie rekrutacji nauczycieli powinna spełniać warunki określone w art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dyrektor szkoły może zatrudnić kandydata niespełniającego wszystkich wymagań.

Rekrutacja nauczycieli – wymogi obligatoryjne

Każdy kandydat biorący udział w rekrutacji nauczycieli musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych. Oznacza to, że nauczycielem nie może zostać osoba niepełnoletnia bądź karana za umyślne popełnienie przestępstwa. Ponadto zasady rekrutacji nauczycieli nie pozwalają na zatrudnienie osoby przeciwko której toczy się postępowanie dyscyplinarne, karne albo postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

Nieodzownym warunkiem, jaki musi spełniać kandydat uczestniczący w procesie rekrutacji nauczycieli jest posiadanie kwalifikacji do wykonywania pracy na danym stanowisku. Kwalifikacje te są określone w art. 9 Karty Nauczyciela oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Przepisy zawarte w tych dokumentach wymieniają okoliczności, w których dyrektor szkoły może zatrudnić osobę niebędącą nauczycielem, ale posiadającą wykształcenie i staż pracy w zawodzie umożliwiające prowadzenie wybranych zajęć edukacyjnych. Zatrudnienie osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego najczęściej ma miejsce w szkołach zawodowych, kiedy dyrektor szkoły nie ma możliwości przyjęcia do pracy specjalisty posiadającego kwalifikacje nauczycielskie.

Rekrutacja nauczycieli – wymogi dodatkowe

Dyrektor szkoły, chcący zatrudnić nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego, musi wybrać spośród uczestniczących w rekrutacji nauczycieli tych kandydatów, którzy posiadają obywatelstwo polskie albo obywatelstwo kraju członkowskiego UE lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywateli Islandii, Lichtensteinu i Norwegii.

Rekrutacja nauczycieli ma wyłonić najlepszych kandydatów. Dlatego dyrektor szkoły, oprócz weryfikowania spełniania wymogów formalnych, powinien zwracać szczególną uwagę na doświadczenie kandydata oraz preferowane przez niego metody pracy z młodzieżą. Choć plan rozwoju zawodowego tworzy się już po nawiązaniu stosunku pracy, to prowadząc rekrutację nauczycieli warto pytać o plany związane z doskonaleniem zawodowym. Często właśnie te dodatkowe informacje stanowią najważniejsze motywy do zatrudnienia wybranego kandydata.

Podstawa prawna:

  • art. 9, 10 ust. 5 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • art. 7 ust. 1a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz. 400)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30431 )
Array ( [docId] => 30431 )

Array ( [docId] => 30431 )