Zmiana przepisów o umowach na czas określony nakłada na dyrektora nowe obowiązki

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Patryk Kuzior
Data: 02-02-2016 r.

Zmiany w prawie pracy, które wejdą w życie 22 lutego 2016 r. nakładają na pracodawców nowe obowiązki informacyjne. Dyrektorzy szkół i przedszkoli muszą pamiętać, że w niektórych przypadkach będę musieli przygotować aneksy do trwających umów o pracę.

W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu:

  • zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  • wykonywania pracy przez okres kadencji,
  • istnienia obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy

dyrektor przedszkola lub szkoły musi zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem przyczyn jej zawarcia w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy.

Trwające umowy o pracę wymagają aneksów

W przypadku trwających w dniu 22 lutego 2016 r. umów o pracę na czas określony zawartych ze względu na jedną z wymienionych wyżej okoliczności, dyrektor przedszkola lub szkoły ma obowiązek zawrzeć z pracownikiem aneks do umowy.

Aneks do umowy o pracę musi zawierać informację o zmianie w paragrafie dotyczącym czasu trwania umowy o pracę. Pracodawca dodaje punkt, w którym wskazuje się, w jakim celu zawarto umowę. Będzie to wskazanie jednego z punktów 251 § 4 znowelizowanego kodeksu pracy.

Na uzupełnienie umów dyrektor ma 3 miesiące

Umowy należy uzupełnić o wymagane informacje w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie noweli Kodeksu pracy. W ciągu 5 dni roboczych od uzupełnienia umów zawartych na czas określony dłuższy niż określony ustawowo limit należy natomiast w formie pisemnej lub elektronicznej zawiadomić o tym właściwego okręgowego inspektora pracy.

Zawiadomienie może być przekazane w formie pisemnej lub elektronicznej. Niezawiadomienie inspektora pracy będzie mogło skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł.

Uzasadnienie nie może postawiać wątpliwości

Właściwe uzasadnienie zawarcia terminowej umowy pracę wyłączonej spod limitów jest istotne, gdyż zasadność jej zawarcia może zostać zakwestionowana przez Państwową Inspekcję Pracy. Również pracownik może podnosić argument nieuzasadnionego zastosowania 251 §4 w celu ustalenia przed sądem, iż zawarta umowa o pracę jest w jego przypadku umową o pracę na czas nieokreślony.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38531 )
Array ( [docId] => 38531 )

Array ( [docId] => 38531 )