Zmiany w pracach komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 22-10-2013 r.

Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela wprowadza zmiany w zasadach pracy komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli. Celem zmian jest odejście od sposobu pracy będącego pozostałością systemu sprzed decentralizacji w oświacie, w którym szkoły prowadzone były przez kuratorów oświaty, a minister do spraw oświaty i wychowania był organem nadzorującym.

Reforma spowodowała, że szkoły przekazano jednostkom samorządu terytorialnego. Obecnie obowiązujący sposób uregulowania postępowania dyscyplinarnego przestaje odpowiadać wymogom konstytucyjnym. Intencją wprowadzanych zmian jest dostosowanie tych regulacji do standardów konstytucyjnych, usprawnienie przebiegu postępowania dyscyplinarnego oraz wyeliminowanie przewlekłości tych postępowań.

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli w obowiązujących przepisach

 • nagana z ostrzeżeniem;
 • zwolnienie z pracy;
 • zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania;
 • wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

Pierwsze dwie podlegają zatarciu, a odpis orzeczenia o ukaraniu dołączony do akt osobowych nauczyciela podlega zniszczeniu po upływie 3 lat od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu. W przypadku trzeciej − po upływie 6 lat od dnia doręczenia prawomocnego orzeczenia o ukaraniu.

Jeżeli w okresie przed zatarciem kary dyscyplinarnej nauczyciel zostanie ponownie ukarany dyscyplinarnie, terminy te liczą się od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ponownym ukaraniu.

Przykłady zachowań podlegających karom dyscyplinarnym


Kary dyscyplinarne stosuje się przy poważniejszych wykroczeniach popełnionych w sposób zawiniony. Nie chodzi tutaj o działanie zamierzone, lecz zawinione. Przewinienie może mieć charakter umyślny lub nieumyślny. Oznacza to, że nawet jeśli nauczyciel nie działał w sposób zamierzony i celowy – podlega karze, jeśli do sytuacji doszło z jego winy, poprzez niewłaściwe zachowanie czy zaniechanie. Odpowiedzialność można ponieść wyłącznie za działania bezprawne: za robienie tego, czego robić nie wolno (bezprawne działanie), albo za nie zrobienie tego, co ma się obowiązek robić (bezprawne zaniechanie).
 • pracy pod wpływem alkoholu,
 • spożywanie alkoholu z młodzieżą,
 • stosowanie przemocy fizycznej wobec uczniów,
 • wyśmiewanie uczniów, nękanie ich, dokuczanie,
 • naruszenie godności ucznia, stosowanie przemocy psychicznej,
 • przeklinanie w obecności uczniów, wulgarne słownictwo,
 • fałszowanie dokumentacji szkolnej,
 • molestowanie ucznia,
 • czyny nierządne,
 • udzielanie niedozwolonej pomocy uczniom podczas egzaminów,
 • pozostawianie uczniów bez opieki podczas zajęć,
 • ujawnianie spraw poruszanych na zebraniach rady pedagogicznej oraz dotyczących uczniów, które objęte są ochroną danych lub w których obowiązuje tajemnica służbowa,
 • publiczne krytykowanie decyzji dyrektora (poza oficjalnymi zebraniami rady pedagogicznej),
 • konfliktowanie, skłócanie pracowników szkoły.
Kary nie mogą być stosowane w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, albowiem tych osób przepisy Kodeksu pracy nie dotyczą.

Komisje dyscyplinarne


Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna. Odpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych nauczyciela. Sprawy dyscyplinarne nauczycieli rozpatrują komisje dwóch instancji:

Zmiany postępowanie dyscyplinarne w projekcie Karty Nauczyciela


W postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli w znowelizowanej Karcie Nauczyciela proponuje się:
1) zmianę zasad postępowania dyscyplinarnego oraz praw uczestników postępowania, a w szczególności:
2) zmianę organów, przy których będą działały komisje dyscyplinarne – na usytuowane bliżej szkoły,

3) doprecyzowanie przepisów dotyczących przedawnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej.


Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 30541 )
Array ( [docId] => 30541 )

Array ( [docId] => 30541 )